Öresunds Översättningsbyrå

  Poul och Kerstin Hansen, av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer till respektive från danska 

Start

Målsætning

Specialiteter

Erfaring

Anbefalinger

Medlemsfor.

Kontakt os

 
 

 

Vores populære faktasider:

 

Specialordbøger

Unik oversigt over næsten alle svensk-danske ordbøger online (mere end 150 specialordbøger med over 300.000 opslagsord)

Sprogforbistring

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

Kulturforskelle

Beskrivelse af nogle klassiske kulturelle forskelle mellem danskere og svenskere

Online oversættelse

Gratis online oversættelse mellem dansk og svensk via InterTran (kun grovoversættelse)

 

Direkte links til vores svensk-danske online-ordbøger:

Almindelige ord:

 

Bandeord

Danske forkortelser

Dansk chatsprog

Hverdagsord

Kælenavne, byer

Kæle-fornavne

Lumske flertalsord

Modsat køn (genus)

Ordpar

Skældsord

Småord

Sproglige faldgruber

Svenske forkortelser

Svensk chatsprog

Tema: Egenskaber

Ungdomssprog

 

Fagord:

 

Arbejdskøretøjer

Bilteknik

Beklædning

Botaniske termer

Byggeteknik

Data og edb

E-nummer-ordbog

EU-ord

Fuglenavne

Kemikalier

Kontormateriale

Landbrugsord

Levnedsmiddelord

Lystfiskerord

Medicin

Naturtypearter

Plantenavne

Socialordbog

Svampe/laver

Svejseteknik

Værktøj     

 

Søgefunktion:

 

Klik her for søgefunktion til ordbøgerne

 

Spørg os gratis:

 

Klik her for at få hjælp med at oversætte ord, der ikke findes i ordlisterne

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Problematik vid översättning från danska till svenska

Utdrag   ur Linn Gillbergs uppsats "Fjäril bli till sommarfluga" 2005. Läs gärna hela uppsatsen på dspace.mah.se/bitstream/2043/1750/1/linngillberg.doc

"Denna undersökning har visat att likheterna mellan danska och svenska ställer till störst svårigheter samt orsakar flest fel vid översättning från danska och svenska. Undersökningen visar att de flesta felen vid översättning från danska till svenska uppstår när översättare tror sig förstå danskan bättre än de gör. Undersökningen visar också att översättare mellan danska och svenska ofta har svårt att skilja språken åt - på grund av språkens likheter lockas de till att överföra dansk ordföljd eller danska uttryck till den svenska översättningen. Trots att översättningen är förståelig kan den få en felaktig stil om andra uttryckssätt är vanligare på svenska.

”Att översätta mellan två närliggande språk kräver särskild kompetens och en utpräglad känsla för vad som kännetecknar respektive skiljer språken åt. Det gäller att undvika fallgropar och missförstånd, språkligt såväl som innehållsmässigt” (Hansen 2002).

För att veta hur det danska språket används, vilken verklighet det fungerar i och vilken värld det beskriver, är det mycket viktigt att översättaren utöver goda språkkunskaper har kunskaper om Danmark och ”det danska”. Undersökningen visar detta, då de översättare som mest aktivt översätter mellan danska och svenska, och som själva har bott i Danmark eller har mycket nära kontakt med Danmark och danskar, i undersökningen visat störst medvetenhet kring de översättningsproblem som orsakar flest fel i översättning mellan danska och svenska. Att dessa översättare undgår flest fel och hemska ”grodor” tas för givet. Skillnader mellan generella drag i danskt och svenskt skriftspråk har de ”aktiva” översättarna från danska långt fler tankar och medvetenhet om. Detta gör att de lättare undgår fel som orsakas av språkens olika ”stilar”.

Det är också mycket viktigt att hålla sig ajour med realia och slang i det danska språket, som utvecklas och förnyas fortlöpande. Genom att se mycket på dansk TV och gärna dagligen läsa danska tidningar kan översättare uppdateras både kulturellt och språkligt, menar R1. ”At undgå fejl 100% er nok umuligt - men man må jo sætte sig ordenlig ind i sproget, læse meget på sproget, holde sig nogenlunde opdateret omkring sprogets udvikling, forsøge at opbygge et netværk af andre sprogkyndige personer, så man kan hjælpe hinanden” (Ö10). Självfallet är det lika viktigt att vara uppdaterad kring målspråket – alltså svenskan.

Om man i huvudsak översätter från andra språk än danska är det svårt att hålla sig ajour i alla språkområden. I denna studie har i stort sett alla översättare andra källspråk vid sidan av danskan. Bara några få har bott i Danmark och har danskan som ”huvudsakliga” källspråk. I Sverige är det ytterst få översättare som enbart har danskan som källspråk (se www.sfoe.se och http://www.oversattarcentrum.se) – de flesta kombinerar danskan med norska och engelska. ”Jag tror att många översättare tackar ja till uppdrag som passar dem. Och väldigt många översätter i huvudsak från engelska (…) Jag antar att det inte är många som står som översättare från ”enbart” danska. Sen är det en annan sak om man endast översätter kvalitativ vuxenlitteratur da-sv. Men hur många gör det?” (Ö4). "

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen