SVENSK-DANSK ORDBOG FOR R-SÆTNINGER

 

R-sætninger eller riskosætninger er standardiserede beskrivelser af de særlige risici, der er forbundet med farlige stoffer. Definitionerne er formuleret i Annex III af Den Europæiske Unions Direktiv 67/548/EØF og i Direktiv 2001/59/EF, hvor man også kan finde oversættelser til andre EU-sprog. Risikosætninger bruges både i Europa og internationalt. Der arbejdes på en komplet international harmonisering. Når der mangler et nummer i rækkefølgen, skyldes det som regel, at man har erstattet sætningen med en anden. Denne ordbog indeholder 123 sætninger på dansk og svensk.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

R-sætninger/R-fraser

SV

DA

R1

Explosivt i torrt tillstånd.

Eksplosiv i tør tilstand.

R10

Brandfarligt.

Brandfarlig.

R11

Mycket brandfarligt.

Meget brandfarlig.

R12

Extremt brandfarligt.

Yderst brandfarlig.

R14

Reagerar häftigt med vatten.

Reagerer voldsomt med vand.

R14/15

Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

R15

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

R15/29

Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

R16

Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

R17

Självantänder i luft.

Selvantændelig i luft.

R18

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

R19

Kan bilda explosiva peroxider.

Kan danne eksplosive peroxider.

R2

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

R20

Farligt vid inandning.

Farlig ved indånding.

R20/21

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

R20/21/22

Farligt vid inandning, vid hudkontakt och vid förtäring.

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R20/22

Farligt vid inandning och vid förtäring.

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

R21

Farligt vid hudkontakt.

Farlig ved hudkontakt.

R21/22

Farligt vid hudkontakt och förtäring.

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

R22

Farligt vid förtäring.

Farlig ved indtagelse.

R23

Giftigt vid inandning.

Giftig ved indånding.

R23/24

Giftigt vid inandning och hudkontakt.

Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

R23/24/25

Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R23/25

Giftigt vid inandning och förtäring.

Giftig ved indånding og ved indtagelse.

R24

Giftigt vid hudkontakt.

Giftig ved hudkontakt.

R24/25

Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

R25

Giftigt vid förtäring.

Giftig ved indtagelse.

R26

Mycket giftigt vid inandning.

Meget giftig ved indånding.

R26/27

Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

R26/27/28

Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R26/28

Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

R27

Mycket giftigt vid hudkontakt.

Meget giftig ved hudkontakt.

R45

Kan ge kancer.

Kan fremkalde kræft.

R46

Kan ge ärftliga genetiska skador.

Kan forårsage arvelige genetiske skader.

R48

Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

R48/20

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

R48/20/21

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

R7

Kan orsaka brand.

Kan forårsage brand.

R8

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

R27/28

Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

R28

Mycket giftigt vid förtäring.

Meget giftig ved indtagelse.

R29

Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

R3

Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

R30

Kan bli mycket brandfarlig vid användning.

Kan blive meget brandfarlig under brug.

R31

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

R32

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

R33

Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

R34

Frätande.

Ætsningsfare.

R35

Starkt frätande.

Alvorlig ætsningsfare.

R36

Irriterar ögonen.

Irriterer øjnene.

R36/37

Irriterar ögonen och andningsorganen.

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

R36/37/38

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

R36/38

Irriterar ögonen och huden.

Irriterer øjnene og huden.

R37

Irriterar andningsorganen.

Irriterer åndedrætsorganerne.

R37/38

Irriterar andningsorganen och huden.

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R38

Irriterar huden.

Irriterer huden.

R39

Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

Fare for varig alvorlig skade på helbred.

R39/23

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

R39/23/24

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

R39/23/24/25

Giftigt, risk för mycket allvarliga bestående skador vid inandning, vid hudkontakt och vid förtäring.

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

R39/23/25

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

R39/24

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

R39/24/25

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

R39/25

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

R39/26

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

R39/26/27

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående häloskador vid inandning och hudkontakt.

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

R39/26/27/28

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

R39/26/28

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

R39/27

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

R39/27/28

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

R39/28

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

R4

Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

R40

Misstänks kunna ge cancer.

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

R41

Risk för allvarliga ögonskador.

Risiko for alvorlig øjenskade.

R42

Kan ge allergi vid inandning.

Kan give overfølsomhed ved indånding.

R42/43

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

R43

Kan ge allergi vid hudkontakt.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R44

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

R48/20/21/22

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

R48/20/22

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

R48/21

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

R48/21/22

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

R48/22

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

R48/23

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

R48/23/24

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

R48/23/24/25

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

R48/23/25

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

R48/24

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

R48/24/25

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

R48/25

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

R49

Kan ge cancer vid inandning.

Kan fremkalde kræft ved indånding.

R5

Explosivt vid uppvärmning.

Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

R50

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R50/53

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R51

Giftigt för vattenlevande organismer.

Giftig for organismer, der lever i vand.

R51/53

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R52

Skadligt för vattenlevande organismer.

Skadelig for organismer, der lever i vand.

R52/53

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R53

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R54

Giftigt för växter.

Giftig for planter.

R55

Giftigt för djur.

Giftig for dyr.

R56

Giftigt för marklevande organismer.

Giftig for organismer i jordbunden.

R57

Giftigt för bin.

Giftig for bier.

R58

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

R59

Farligt för ozonskiktet.

Farlig for ozonlaget.

R6

Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

R60

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

Kan skade forplantningsevnen.

R61

Kan ge fosterskador.

Kan skade barnet under graviditeten.

R62

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

R63

Möjlig risk för fosterskador.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

R64

Kan skada spädbarn under amnigsperioden.

Kan skade børn i ammeperioden.

R65

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R67

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

R68

Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Mulighed for varig skade på helbred.

R68/20

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

R68/20/21

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

R68/20/21/22

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

R68/20/22

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

R68/21

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hufkontakt.

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

R68/21/22

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

R68/22

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

R9

Explosivt vid blandning med brännbart material.

Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

Copyright © 2009, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen