SVENSK-DANSK ORDBOG FOR S-SÆTNINGER

 

S-sætninger eller sikkerhedssætninger er standardiserede beskrivelser af de forsigtighedsregler, der er forbundet med farlige stoffer. Definitionerne er formuleret i Annex III af Den Europæiske Unions Direktiv 67/548/EØF og i Direktiv 2001/59/EF, hvor man også kan finde oversættelser til andre EU-sprog. Sikkerhedssætninger bruges både i Europa og internationalt. Der arbejdes på en komplet international harmonisering. Når der mangler et nummer i rækkefølgen, skyldes det som regel, at man har erstattet sætningen med en anden. Denne ordbog indeholder 72 sætninger på dansk og svensk.

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

S-sætninger/S-fraser

SV

DA

S1

Förvaras i låst utrymme.

Opbevares under lås.

S1/2

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

S12

Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

Emballagen må ikke lukkes tæt.

S13

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

S14

Förvaras åtskilt från ... (oförenliga ämnena anges av tillverkaren).

Opbevares adskilt fra ... (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).

S15

Får inte utsättas för värme.

Må ikke udsættes for varme.

S16

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Holdes væk fra antændelseskilder --- Rygning forbudt.

S17

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

Holdes væk fra brandbare stoffer.

S18

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

S2

Förvaras oåtkomligt för barn.

Opbevares utilgængeligt for børn.

S20

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

S20/21

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

S21

Rök inte under hanteringen.

Der må ikke ryges under brugen.

S22

Undvik inandning av damm.

Undgå indånding af støv.

S23

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

S24

Undvik kontakt med huden.

Undgå kontakt med huden.

S24/25

Undvik kontakt med huden eller ögonen.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

S25

Undvik kontakt med ögonen.

Undgå kontakt med øjnene.

S26

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vattenoch kontakta lä kare.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S27

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

Tilsmudset tøj tages straks af.

S27/28

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket ... (anges av tillverkaren).

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder ... (angives af fabrikanten).

S28

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket ... (anges av tillverkaren).

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder ... (angives af fabrikanten).

S29

Töm ej i avloppet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

S29/35

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

S29/56

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

S3

Förvaras svalt.

Opbevares køligt.

S3/14

Förvaras svalt åtskilt från ... (oförenliga ämnena anges av tillverkarren).

Opbevares køligt og adskilt fra ... (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

S3/7

Förpackning förvaras väl tillsluten och svalt.

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.

S3/9/14

Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från ... (oförenliga ämnena anges av tillverkaren).

Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra ... (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

S3/9/14/49

Förvaras i den ursprungliga förpackningen på sval väl ventilerad plats åtskilt från . . . (de oförenliga ämnena anges av tillverkare/importör).

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra ... (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

S3/9/49

Förvaras endast i originalförpackning på sval, väl ventilerad plats.

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

S30

Häll aldrig vatten på eller i produkten.

Hæld aldrig vand på eller i produktet.

S33

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

S35

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

S36

Använd lämpliga skyddskläder.

Brug særligt arbejdstøj.

S36/37

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

S36/37/39

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

S36/39

Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

S37

Använd lämpliga skyddshandskar.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

S37/39

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

S38

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

S39

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

S4

Förvaras avskilt från bodstadsutrymmen.

Må ikke opbevares i nærheden af beboelse.

S40

Golv och förorenade föremål tvättas med ... (anges av tillverkaren).

Gulvet og tilsmudsede genstande renses med ... (midlerne angives af fabrikanten).

S41

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

S42

Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).

Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

S43

Vid brandsläckning använd ... (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Anväd aldrigvatten").

Brug . . . ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand").

S45

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

S46

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpäckning eller etiketten.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

S47

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger ...°C (anges av tillverkaren).

Må ikke opbevares ved temperaturer på over ...°C (angives af fabrikanten).

S47/49

Förvaras endast i originalförpackning vid en temperatur som inte överstiger ...°C (anges av tillverkaren).

Må kun opbevares i originalemballagen ved en temperatur på ikke over ...°C (angives af fabrikanten).

S48

Innehållet skall hallas fuktigt med ... (lämpligt material anges av tillverkaren).

Holdes befugtet med ... (passende middel angives af fabrikanten).

S49

Förvaras endast i originalförpäckningen.

Må kun opbevares i den originale emballage.

S5

Förvara innehållet i ... (lämplig vätska anges av tillverkaren).

Opbevares under... (en egnet væske, som angives af fabrikanten).

S50

Blanda inte med ... (anges av tillverkaren).

Må ikke blandes med ... (angives af fabrikanten).

S51

Sörj för god ventilation.

Må kun bruges på steder med god ventilation.

S52

Olämpligt för användning inhomus vid behandling av stora ytor.

Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum.

S53

Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.

Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.

S56

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe for farligt avfall.

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

S57

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

S59

Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinnig/återanvändning.

Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producenten/leverandøren.

S6

Förvaras i ... (inert gas anges av tillverkaren).

Opbevares under ... (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

S60

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

S61

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

S62

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa  denna förpackning eller etiketten.

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

S63

Vid olycksfall via inanding, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.

Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

S64

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

S7

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Emballagen skal holdes tæt lukket.

S7/8

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

S7/9

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilared plats.

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

S8

Förpackningen förvaras torrt.

Emballagen skal opbevares tørt.

S9

Förpackningen förvaras på väl venilerad plats.

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

Copyright © 2009, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen