Svensk-dansk juridisk ordbog og leksikon

Copyright © 2009, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen


Svensk Dansk

1LU

forkortelse for ”Riksdagens första lagutskott ”

1LU, 2LU etc.

forkortelse for ”Första lagutskottet”, ”andra lagutskottet” etc. 

a c.

a conto, en form for delbetaling afdragsvis, på forskud eller løbende regning

a conto

a conto er en form for delbetaling afdragsvis, på forskud eller løbende regning

a fortiori

så meget desto mere

a majori ad minus

fra det større til det mindre

a meta

halvt, med halv risiko

a minori ad majus

fra det mindre til det større

a posteori

fra det senere, viden afhængig af sindsindtryk

a priori

fra det tidligere, viden uafhængig af sindsindtryk

a vista

ved sigt, ved fremvisning

a. a.

ad acta, udført arbejde

a/c

a conto er en form for delbetaling afdragsvis, på forskud eller løbende regning

a/cto.

a conto er en form for delbetaling afdragsvis, på forskud eller løbende regning

ab initio

fra begyndelsen

ab intestato

arv, som ikke er baseret på et testamente

abandonera

opgive, afstå, abandonnere

ABBL

forkortelse for ”Lagen om allmänna barnbidrag”

aberratio ictus

det at en handling får andre følger end den tilsigtede

ABF

forkortelse for ”Aktiebolagsförordningen”

ABL

forkortelse for ”Aktiebolagslagen”

ABLP

forkortelse for ”Lagen om införande av aktiebolagslag ”

accessio

tilvækst [sammenføjning af flere ting fra forskellige personer].

accrescensrätt

tilvækstret

AckL

forkortelse for ”Ackordslagen”

ackord

akkord

acte authentique

officielt bekræftet dokument

ad acta

ad acta, lægges til dokumenterne i sagen

ad ininitum

i det uendelige

ad interim

indtil videre

ad modum

efter skik og brug

ad notam

huske, rette sig efter, tage til efterretning

Ad.

forkortelse for ”Riddarskapets och adelns protokoll”

ADB

1) edb, 2) nu sjældent brugt betegnelse for administrative edb-systemer [”ADB” er en forkortelse af 1) ”administrativ databearbetning”, 2) ”Automatisk DataBehandling”]

adcitation

inddragelse af en tredjemand som part i en verserende retssag

advokat

advokat, sagfører

advokatarvode

advokatsalær

advokatkåren

advokaterhvervet

advokatsamfundet

hedder egentlig Sveriges Advokatsamfund, og er en svensk organisation for advokater.

advokatsed

advokatpraksis

advokattitel

advokatbeskikkelse

advokattvång

advokatmonopol, advokattvang

AF

forkortelse for ”Alkoholförordningen”

AFDL

forkortelse for ”Lagen om allmänna förvaltningsdomstolar”

affektionsvärde

affektionsværdi

affärsbokföring

forretningsbogholderi

affärsdokument

forretningspapir, forretningsdokument

affärsdrivande

erhvervsdrivende

affärsjuridik

erhvervsret

affärsmetoder

forretningsmetoder, handelspraksis

affärsplan

forretningsplan

affärsverksamhet

erhvervsvirksomhed

AFL

forkortelse for ”Lagen om allmän försäkring”

agera partiskt

være partisk, handle på en partisk måde

AGL

forkortelse for ”Lagen om arvsskatt och gåvoskatt”

ajournera

udsætte

ajournering

udsættelse

AK

forkortelse for ”Andra kammaren”

akt

akt, dokument, aktstykke

aktie

aktie

aktiebolag

aktieselskab

aktieinnehav

aktiebesiddelse

aktieutdelning

aktieavance

aktieägaravtal

aktionæroverenskomst

aktieägare

aktionær

aktivitetsersättning

førtidspension

aktivt handlande

aktiv indsats

aktsamhet

agtpågivenhed, varsomhed, opmærksomhed, forsigtighed

aktuarie

justitssekretær [den tjenestemand som modtager dokument, der indkommer til en myndighed, og registrerer den med angivelse af foranstaltning og beslutning]

AL

forkortelse for ”Alkohollagen”

alkotest

1) alkotest, [en foreløbig undersøgelse (test) af om en bilist er spirituspåvirket, ballonprøve, alkoholtest, spiritusprøve, spritballon], 2) program til beregning af  promillen i blodet baseret på vægt, køn og mængden af alkohol, som man har drukket

alla utestående belopp

til enhver tid skyldige beløb

allemansrätt

allemandsret

allmän

1) almen, almindelig, generel, 2) offentlig

allmän handling

officielt dokument

allmän laglydnad

almindelig lovlydighed

allmän plats

offentlig plads

allmän rättshjälp

almindelig retshjælp

allmän vittnesplikt

almindelig vidnepligt

allmän åklagare

1) offentlig anklager, 2) statsadvokaten, 3) rigsadvokaten, rigsadvokaturen

allmänfarlig vårdslöshet

tilsidesættelse af almindelig agtpågivenhed, foragt for andre menneskers liv og førlighed, risiko for menneskers liv og førlighed, bringe menneskers liv og førlighed i fare, sætte menneskers liv og førlighed over styr

allmänfarlig ödeläggelse

almenfarlig ødelæggelse

allmänfarligt brott

almenfarlige forbrydelser, forbrydelser af almenfarlig karakter

allmänheten

offentligheden, almenheden

allmänhetens förtroende

offentlighedens tillid

allmänintresset

almenvellet

allmänna domstolar

de almindelige domstole

allmänna förvaltningsdomstolar

forvaltningsdomstolene

allmänna medel

offentlige tilskud, offentlige midler

allmänna principer

generelle principper

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

det almindelige klagenævn i Sverige

allmänprevention

prævention

allmänt ombud

offentligt ombud

allmänt åtal

offentlig påtale

alltjämt

fortsat, generelt

alltså pröver rätten skäligt

thi kendes for ret

alster

frembringelse, kunstnerisk arbejde

ALU

forkortelse for ”Andra lagutskottet”

AMF

forkortelse for ”Arbetsmiljöförordningen”

AML

forkortelse for ”Arbetsmiljölagen”

andra stycket

2. afsnit, afsnit 2

anföra klagomål

indgive en klage

anförande

indlæg

anförde

gjorde gældende

ange krav

fastsætte krav

ange till åtal

anføre oplysninger, der fører til rejsning af en sag (udebliver oplysningerne, føres ingen sag)

angelägen

1) vigtig, magtpåliggende, nødvendigt, 2) haster meget

angelägen om något

opsat på noget, øm over noget

angelägenhet

1) ærinde, sag, spørgsmål, 2) vigtighed

angivelsebrott

en forbrydelse for hvilken sagsøgerens angivelse er en

forudsætning for offentlig påtale

angripare

angriber, angribere

anhålla

anholde, arrestere

 

[I Sverige adskiller man mellem følgende

 

”Gripande” – op til 6 timer

”Anhållande” – op til 4 døgn

”Häktning” – op til 14 dage

 

OBS!

Politiet ”griper”

Anklagemyndigheden ”anhåller”

Domstolen ”häktar” (varetægtsfængsler)]

 

anhållan

begæring, anmodning, ansøgning

anhållande

provisorisk frihedsberøvelse ved beslutning af anklager eller efterforskningsleder, opdelt som følger

 

”Gripande” – op til 6 timer

”Anhållande” – op til 4 døgn

”Häktning” – op til 14 dage

 

OBS!

Politiet ”griper”

Anklagemyndigheden ”anhåller”

Domstolen ”häktar” (varetægtsfængsler)

 

”Häktningsframställning” (grundlovsforhør) skal foretages senest den tredje dag kl. 12:00 efter anholdelsen

anhållningsbeslut

arrestordre, anholdelsesbeslutning, anholdelsesordre, arrestationsordre

anhängig

anhængig, verserende

anhängiggjort förfarande

verserende i retten

anhängiggöra

anhængiggøre, indbringe (for en domstol)

anhängiggöra rättegång

anlægge sag

anhörig

pårørende, hørende til

animus

sjæl, sind, vilje

animus auctoris

forfatterens flertal

animus injuriandi

vilje til at krænke en anden

animus revertendi

vilje til at vende tilbage

anklaga

anklage, sigte, tiltale, beskylde

anklagade (den anklagade)

tiltalte

anklagelse

anklageskrift, sigtelse, beskyldning

anknytning

tilknytning

anknytningsmoment

tilknytningsforhold

ankommer det

tilkommer det (”ankommer det på förmyndaren” = tilkommer det formynderen)

ankomstställe

ankomststed

anlita

engagere, henvende sig til, benytte, søge, lade sig bistå af

anlita juridiska ombud

hyre advokater

AnlL

forkortelse for ”Anläggningslagen”

anmana (anmoda)

opfordre, formane, anmode

anmäla (rapportera)

anmelde, rapportere

anmälan

anmeldelse

anmälan (rapport)

anmeldelse, rapport

anmälningsplikt

anmeldelsespligt

Annandag påsk

2. påskedag

annullering av äktenskap

omstødelse af ægteskab

anpassning

tilpasning

anpassningstid

prøvetid, praktikperiode

anseende

rygte

anses delgiven

anses for at være blevet forkyndt, det kan antages, at der er foretaget forkyndelse

anses lämplig

anses for egnet, skønnes hensigtsmæssig

anskaffa

hjemtage, anskaffe

anskaffningskostnad

anskaffelsessum

anskaffningsvärde

anskaffelsessum

anskaffningsår

anskaffelsesår

anslag (pengar)

bevilling

anslag (plan)

plan, hensigt, komplot

anslutna bolag

tilsluttede selskaber

anslutningsfördrag

tiltrædelsestraktat

anslutningskriterier

tiltrædelseskriterier

anslutningsvad

kontraanke [”anslutningsvad” er et forældet begreb, hedder i dag ”anslutningsöverklagande”. ]

anslutningsöverklagande

kontraanke, kontraappel

anslå medel

afsætte midler

anspråk

krav, fordring

anspråkslös

beskeden, fordringsløs (sv. beskedlig = harmløs)

anstalts-

institutions-

anstaltsvård

institutionspleje, institutionsbehanding

anstifta

anstifte

anstiftan

anstiftelse

anstiftare

anstifter, anstiftere

anstå

vente, henstå

anstånd

henstand, respit, frist, udsættelse, forlængelse af tidsfrist

anställa rättegång

anlægge sag

anställa talan

rejse sag

anställd

ansat

anställning

ansættelse

anställningsförhållande

ansættelsesforhold

anställningskontrakt

ansættelseskontrakt

anställningsskydd

ansættelsesbeskyttelse

anställningsvillkor

ansættelsesvilkår

anständig

anstændig

anständighet

anstændighed

ansvar

ansvar

ansvara

være ansvarlig for, hæfte

ansvarar

har ansvaret, hæfter

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd

nævnet for ansvarsforsikringer for personskade

ansvarstalan

gøre ansvar gældende

ansöka

ansøge

ansökan

ansøgning

ansökare

ansøger, ansøgere

ansökan om verkställighet

anmodning om tvangsfuldbyrdelse

ansökningsavgift

gebyr, ansøgningsgebyr

ansökningsblankett

ansøgningsskema

ansökningsförfarande

ansøgningsprocedure

ansökningshandling

formular

anta eller behålla

vedtage eller bevare

anta etiska regler

vedtage en adfærdskodeks

anta ett lagförslag

vedtage et lovforslag

anta förslag

vedtage forslag

anta lagförslaget

vedtage lovforslaget

antaga en lag

vedtage en lov

antagna instrumenten

vedtagne foranstaltninger

antecedentia

hvad der er gået forud, fortid

anteckna i protokoll

notere i protokol, anføre i protokol, tinglyse, indføre i retsbog, føre til protokols

anteckning

notat, notering

anteckning i protokoll

notering i protokol, tingbogsoplysning

antedatera

antedatere, foruddatere

antog förslag

vedtog forslag

anvisning

anvisning, instruks, reglement

anvisningar

anvisninger

använda sig av anteckningar

anvende noter

användbar

anvendelig

användbara inslag

nyttigt input

APL

forkortelse for ”Lagen om allmän pensionsavgift”

appellationsdomstol

appelret

approbation

godkendelse

arbetarskydd

arbejderbeskyttelse

arbetsbrist

mangel på arbejdsopgaver

arbetsbörda

arbejdsbyrde

Arbetsdomstolen

arbejdsretten

arbetsförmedling

arbejdsformidling

arbetsgivare

arbejdsgiver, arbejdsgivere

arbetslös

arbejdsløs

arbetsmarknadsbidrag

arbejdsmarkedsbidrag

arbetsmarknadsförsäkring

arbejdsmarkedsforsikring

arbetsmarknadsutbildning

arbejdsmarkedsuddannelse

arbetsordning

1) regulering, forordning, 2) forretningsorden

arbetsplats

arbejdsplads

arbetsrätt

arbejdsret

arbetsskadeförsäkring

arbejdsskadeforsikring

arbetstagare

arbejdstager, medarbejder

arbetstid

arbejdstid

arbetstvist

konflikter, der vedrører arbejdsforhold

ArbetstvistL

forkortelse for ”Lagen om rättegången i arbetstvister”

arbetsuthyrning

arbejdsudleje

arbetsutskott

forretningsudvalg

argt uppsåt

i ond hensigt

arkivarie

arkivar

ArkivL

forkortelse for ”Arkivlagen”

arrendator

forpagter

arrende

forpagtning

arrendenämnd

forpagtningsnævn,  pagtnævn,  specialdomstol, der har til opgave at dømme i forpagtningstvister  [i Sverige er der otte sådanne domstole]

arrendetagare

forpagter

arrendetvister

konflikter, der vedrører forpagtning

arrestera

anholde, arrestere

arrestering

anholdelse, arrestation

arresteringsorder

arrestordre

arvdel

arvelod

arvedel

arvelod

arvfången

erhvervet ved arv

arvgången

nedarvet

arvlåtare

arvelader

arvode

honorar,  vederlag, salær

arvsanspråk

arvekrav

arvskifte

skifte

arvslott

tvangsarv,  arvelod

arvsrätt

arveret

arvsskatt

arveskat

arvtäkt

overtagelse af arv

assistentåklagare

assisterende anklager

asylsökande

asylansøger

att antas till en utbildning

at blive optaget på en uddannelse

att avtjäna straff

at afsone sin straf

att beakta

at tage hensyn til

att lägga fram bevisning

at føre bevis

att ta reda på

at skaffe oplysning om, at finde ud af

att väcka talan

at anlægge sag

attestregler

attestationsregler

AU

forkortelse for ”Riksdagens arbetsmarknadsutskott”

auktion (exekutiv)

auktion (eksekutiv)

auktoriserad

beskikket, autoriseret, statsautoriseret

auktorisering

autorisation, statsautorisation

av bestående art

af varig art

av laga kraft och verkan

retskraftig, retsgyldig

av vad slag

af enhver art

av våda

hændeligt uheld, ulykkelig hændelse

av yttersta vikt

af afgørende betydning

av övergående natur

af midlertidig karakter

avbetalning

afbetaling

AvbetKL

forkortelse for ”Lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. ”

avbrott, (i förhandling)

pause

avdelningar

afdelinger

avdrag

fradrag

avdrag för resor till och från arbetet

befordringsfradrag

avdragsgill

fradragsberettiget

avdragsrätt

fradragsmulighed, fradragsret

avdöma

pådømme, fælde afgørelse i en sag

avflytta

fraflytte

avfärdat

forkastet

AvgF

forkortelse for ”Avgiftsförordningen”

avgift

afgift, gebyr

avgiftsfritt

afgiftsfri, ingen afgift, der skal ikke betales noget gebyr

avgiftssystem

gebyrordning

avgångsersättning

afskedigelsesløn, fratrædelseskompensation

avgöra

afgøre, bestemme

avgöra målet

træffe afgørelse i sagen

avgörande

afgørelse

avhandla

afhandle, overlægge, forhandle om , diskutere

avhandlingsprotokoll

Tingsrättens protokol over bodelingsdokumenter og visse andre dokumenter, der er indleveret for at bevares til fremtidig sikkerhed

avhysa

1) udsætte, 2) nedlægge gård

avhysning

1) udsættelse, fjernelse ved tvang, 2) nedlægge en gård

avhysning (vräkning) av en hyresgäst

udsættelse af en lejer fra en lejlighed

avhålla

afholde, holde borte

avi

meddelelse [ofte brugt i betydningen indbetalingskort]

avkastning

udbytte, afkast, afkastning, profit, provenu, avance, bonus

avkunna

afsige

avkunna dom

afsige dom

avkunna lysning

lyse til ægteskab

AVL

forkortelse for ”Lagen om förbud mot oskäliga avtalsvillkor”

avlagt jur. kand.

bestået juridisk kandidateksamen

avled

døde

avlida

afgå  ved døden

avliden

død

avlidne

afdøde

avlyssning

aflytning

avlägga ed

aflægge ed

avlägga vittnesmål

afgive vidneudsagn

avlägsnande

fjernelse

avrop

ordreafgivelse, tildeling, indkøb

avräkna

fradrage

avräkning

nedslag,  fradrag, reduktion

avräkning av självriskbelopp

fradrag af selvrisiko

avräkning för

nedslag for, fradrag for, reduktion for

avrättning

henrettelse

avser att

1) vedrører, 2) hensigten er at

avser tolkningen av

vedrører fortolkningen af

avsevärd olägenhet

væsentlig ulempe, ganske ubelejligt, til betydelig gene

avsevärt

betydeligt

avsikt

hensigt, vilje

avsiktlig

med hensigt, med vilje

avsiktsurkund

skriftligt dokument til fremlæggelse som bevis i en retssag

avsked

afsked, fyring

avskeda

fyre, afskedige

avskrift

afskrift

avskriva mål, ärende

lade sagen bortfalde

avskrivning

1) afvisning, afvisningsdom (juridisk term), 2) afskrivning (skatteterm)

avskrivningsberättigade

afskrivningsberettigede (skatteterm)

avskräcker

afskrækker, afholder

avskyvärd

afskyelig, modbydelig

avslag

afslag

avslagit ett yrkande

afvist et krav, afvist en anmodning

avsluta (t.ex. talan)

afslutte

avslå

afslå, afvise

avslå ett yrkande

afvise et krav, afvise en anmodning

avslöja

afsløre

avstyrka

fraråde

avstå

undlade

avtal

aftale, kontrakt

avtalet kan ligga till grund för verkställighet

der kan foretages fuldbyrdelse på grundlag af aftalen

avtalsbrott

aftalebrud,  misligholdelse

avtalsförhållande

aftaleforhold, kontraktforhold, ansættelsesforhold

avtalsförpliktelser

kontraktlige forpligtelser, aftalemæssige forpligtelser

avtalslicens

aftalelicens, ophavsretlig licens

avtalsvite

konventionalbodskrav, konventionalbod

avtjäna

afsone, aftjene

avtjäna straff

aftjene straf, strafafsone, afsone dom, afsone straf

AvtL

forkortelse for ”Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område”

AvtvillkL

forkortelse for ”Lagen om avtalsvillkorslag i konsumentförhållanden”

avvakta rättegång

afvente rettergang

avveckling (firma)

afvikling, likvidation 

avvikande från trafikolycka (smitning)

flugt fra trafikulykke (flugtbilisme)

avvikande mening

dissentierende votum

avvisa bevisning

afvise beviser

avvisa invändning

afvise indsigelse, underkende

avvisa talan

afvise sagen

avvisning

afvisning, afvisningsdom

BABL

forkortelse for ”Bankaktiebolagslagen”

balans

afvejning, balance, ligevægt

balansera

1) balancere, 2) udgøre modvægt

balansomslutning

balancesum

balansvärde

balanceværdi, saldoværdi

bandinspelning

båndoptagelse

bankfack

bankboks

bankmedel

bankindeståender

bankrån

bankrøveri

banktillgodohavanden

indeståender

banktillgångar

bankindeståender

barnavårdsnämnd

værgeråd [”barnavårdsnämnd” er forældet, hedder i dag: ”sociala myndigheter”]

barnbidrag

børnefamilieydelse, børnetilskud

barnets bästa

barnets tarv, barnets vel

barnets föräldrar gemensamt

barnets forældre i fællesskab

barnpornografi

børnepornografi

barnpornografibrott

pædofili

barnporr

børnepornografi, børneporno

barns boende

børns bopæl

batong

politiknippel, politistav

BB

forkortelse for ”Byggningabalk”

BDFL

forkortelse for ”Lagen om bidragsförskott”

beakta samtliga de omständigheter som förekommit i målet

tage hensyn til alle sagens omstændigheder

beaktande av

hensyntagen til

bedriva exekutiv verksamhet

varetage udøvende virksomhed

bedriva verksamhet

udøve virksomhed

bedrägeri

svig, bedrageri, underslæb, svindleri

bedrägeribekämpning

bekæmpelse af svig

bedrägerirotel

bedrageriafdeling

bedräglig

bedragerisk

beediga

beedige

befintlig

bestående, eksisterende

befintligt skick

som beset

befogenhet

beføjelse

befordran

forfremmelse

befrielseavrop

frigørelsesbeløb (EU-term)

befrielsegrunder

hændelser, man ingen indflydelse har på, og som man ikke kan forudsige, force majeure

befunnits förfoga

er fundet i besiddelse af

befästa

sikre

befästande

konsolidering

begriplig

forståelig

begränsad utsträckning

begrænset omfang

begränsade sakrättigheter

begrænsede tingslige rettigheder, delvise ejendomsrettigheder

begränsande verkan

restriktiv virkning

begränsas i alla avseenden till värdet

er i enhver henseende beløbsmæssigt begrænset

begränsat ansvar

begrænset hæftelse

begynnelselön

startløn

begå ett brott

begå en forbrydelse

begära

kræve, anmode om, begære

begära anstånd

begære udsættelse

begära förskott

afkræve forskud, anmode om forskud

begära gemensam vårdnad

anlægge sag med påstand om fælles forældremyndighed

begära medling

anmode om mægling

begära nåd

ansøge om benådning

begäran

begæring, anmodning, anmodning om

begäran om förhandsavgörande

begæring om præjudiciel forelæggelse

begäran om verkställighet

begæring om fuldbyrdelse

behandlas tillsammans

behandles under ét

BehandlL

forkortelse for ”Lagen om behandling av häktade och anhållna m.fl ”

behörig

beføjet, kompetent

behörig att föra talan

kompetent til at føre sager

behörig domstol

kompetent domstol

behörig jurisdiktion

kompetent domstol, kompetent jurisdiktion, kompetent tvistbilæggelsesorgan

behöriga myndigheter

kompetente myndigheder

behörighet

kompetence, kompetenceområde,  beføjelse, ret, kvalifikation

behörighetsgivande

kompetencegivende, erhvervskompetencegivende

behörighetsgrund

kompetence

behörighetsmissbruk

mandatsvig, autoritetsmisbrug

behörighetsregler

kompetenceregler, regler om eksklusiv kompetence

behörigt utskott

kompetent udvalg

beivra

påtale, skride ind imod

beivra bestickning

skride ind imod bestikkelse

beivran

påtale

beivrare

påtaler, påtalere, bekæmper, bekæmpere

bekymmer

bekymring, betænkeligheder, uro

bekämpande

bekæmpelse

bekämpningsmedel

bekæmpelsesmiddel, bekæmpelsesmidler

bekänna

tilstå

bekännelse

tilståelse, bekendelse

beläget

beliggende

belägga med kvarstad

beslaglægge noget, foretage arrest

beneficium

beneficium, en særlig begunstigelse, rettighed, fordel, gode

beneficium inventarii

ret til at fragå, arvings ret til at frasige sig et dødsbos gæld ved at undlade at deltage i bobehandlingen

beneficium ordinis

en kautionists ret til at kræve, at kreditor først søger godtgørelse hos debitor

benåda

benåde

benägen

tilbøjelig

bereda (ett ärende)

forberede (en sag)

beriktigande

berigtigelse

beroende av

afhængig af

beroendeförhållande

afhængighedsforhold

berusad

beruset

berått mod

forsætlig, overlagt, med velberåd hu

beräkning av förbehållsbelopp

fastsættelse af rådighedsbeløb, vurdering af betalingsevne [brugt inden for socialområdet]

berättigade ändamål

legitime formål

berörd utomstående part

berørt tredjemand

berörda utomstående parter

berørte tredjemænd

besittning

besiddelse

beskattning

beskatning

beslag

konfiskation, beslaglæggelse

beslag av banktillgångar

beslaglæggelse af bankindeståender, udlæg i bankindeståender

beslagta

konfiskere, beslaglægge, tage i forvaring

beslagta och förstöra

beslaglægge og tilintetgøre

beslut

kendelse, afgørelse, beslutning

beslut om husrannsakan 

ransagningskendelse

beslut under rättegång

kendelse

besluta

beslutte, kende, vedtage

beslutet expedieras

kendelsen forkyndes, der informeres om beslutningen

beslutsprotokoll

beslutningsreferat

besparing

besparelse

bestickning

bestikkelse

bestickningsstadgande

korruptionsbestemmelser, regler vedrørende bekæmpelse af bestikkelse, regler mod korruption

bestraffning

straf, sanktion

bestrida

anfægte, bestride

bestridande

1) indsigelse, 2) proceskrav, påstand

bestridd (omtvistad)

omtvistet, omstridt

bestyrka

bekræfte, bevidne

bestyrkande

attestering, bevidnelse, bekræftelse

bestående men

varigt men

beställning

ordreoptagelse, bestilling

bestämma datum

fastsætte en dato

bestämmelse

bestemmelse, regel

besvär

appel, anke, klage

besvär i särskild ordning

mulighed for i visse i loven angivne tilfælde få en sag behandlet før udløbet af den normale frist

besvära sig

appellere, anke, klage

besvärsgrund

appelgrundlag, ankegrundlag, begrundelse for appel

besvärshandling

akt i en appelsag

besvärshänvisning

anvisning angående tid og sted for appel

besvärsinlaga

appel, klageskrift

besvärsmål

appelsag

besvärspunkt

klagepunkt

besvärsskrift

appel, appelskrift

besvärstid

appelfrist

besvärsväg

klageadgang, appeladgang

bet.

1) forkortelse for betaling, betalt, 2) forkortelse for ”Utskottsbetänkanden”

betalningsanmodan

betalingsopkrævning

betalningsföreläggande

betalingspåbud,  betalingskrav,  sag om pengekrav,  anmodning om retligt påkrav, betalingspåkrav

betalningsförmedlande organet

betalingsformidlende organ

betalningsskyldighet

betalingskrav, betalingsforpligtelse

betalningssäkra

betalingssikre, sikre betaling ved evt. at beslaglægge, tage noget i forvaring

betalningssätt

betalingsform

betalningsvillkor

betalingsbetingelser

betona

understrege, betone, lægge vægt på

BetsL

forkortelse for ”Betalningssäkringslagen”

betydande olägenheter

væsentlige ulemper

betydelse för prejudikatsbildningen

præjudiciel betydning

betyg

1) attest, bevis, 2) karakterer

betyg, arbets-

vidnesbyrd

betänkande

betænkning

betänketid

betænkningstid

bevilja

bevilge, tillade, godkende, indrømme, tilstede, unde, tilstå

bevilja medel

bevilge penge

beviljas rättshjälp

ydes tilskud til en parts omkostninger

bevis

bevis, beviser, fakta

bevisbar

bevislig

bevisbörda

bevisbyrde

bevisbördan kan kastas om i ett visst bevisläge

der kan under visse omstændigheder anvendes omvendt bevisbyrde

bevisföring

bevisførelse

bevisförvanskning

bevisforvanskning, utilstedelig bevisførelse, bevisforfalskning

bevisgill

beviskraftig

bevishantering

håndtering ved bevisoptagelse og bevisførelse,  behandling af bevismateriale

bevisning

bevisførelse

bevisning som åberopas

fremlagte beviser

bevisningens styrka

bevisets vægt

bevisomedelbarhet

umiddelbar bevissikring

bevissyfte

bevisøjemed

bevista

overvære

bevisuppgift

fremlagte bevis, anførte bevis

bevisupptagning

bevisoptagelse, indhentning af vidneudsagn

bevisupptagning i brottmål

indsamling af beviser til straffesagen

bevisupptagningsbeslut

bevissikringskendelse

bevisupptagningsperiod

bevisindsamlingsperiode, bevisindsamlingsfase

bevisvärde

bevisværdi,  bevisers vægt

bevisvärdering

bevisbedømmelse, bevisvurdering

bevittna (certifiera)

attestere, bekræfte

bevittna (se)

bevidne, overvære

bevittnad

bevidnet

BFF

forkortelse for ”Bokföringsförordningen”

BFL

forkortelse for ”Bokföringslagen”

bibrott

sekundær forbrydelse, sekundær kriminalitet

bidrag

bidrag, tilskud

bidragande

bidragende

bidragare

bidrager

bidragsförskott

ældre betegnelse for forskudsvist udbetalt børnebidrag, statsligt tilskud til eneforsørgere, hedder i dag ”underhållsstöd”

bidragsgivare

bidragsgiver, bidragsyder

bidragsskyldig

bidragspligtig, underholdspligtig

bifall

1) medhold, godkendelse, tiltrædelse, 2) bifald

bifalla

tilslutte sig, tiltræde, give medhold, godkende

bifallas inte

afvises, forkastes

bifalls av domstolen

tages til følge af retten

bifoga

vedlægge

bifogades

var blevet vedlagt

bilaga

bilag

bilaterala konventioner

bilaterale aftaler

bildskärm

billedskærm

billig (rimlig)

fair, rimelig

bindande

bindende

bindande verkan

bindende retsvirkning

bindande överenskommelse

bindende aftale

bistraff

bistraf, ekstrastraf

biträda

hjælpe, assistere, bistå

biträdande

vice-, under-

biträdande jurist

assisterende jurist,  advokatfuldmægtig

biträdd av

bistået af

biträde

rådgiver, assistance, medhjælper

BL

forkortelse for ”Begravningslagen”

blankett

blanket

bli hörd

blive afhørt, blive spurgt

bli utan verkan

være uden virkning

blixtnedslag

lynnedslag

blodundersökning

blodundersøgelse

blottning

blufærdighedskrænkelse, blottelse

bodelning

bodeling

bodelning vid återgång

omstødelse

bodräkt

underslæb af fælles ejendom, arvesvig

boende

bopæl

bokföringsbrott

regnskabssvig

bolag

selskab, virksomhed, foretagende

bolagsform

selskabsform

bolagskonstellationer

selskabstyper

bolagsmän

selskabsdeltager

bolagsordning

vedtægter

bolagsskatt

Selskabsskatten udgør 28 % af selskabets skattepligtige nettoresultat.
Der kan foretages henlæggelse af op til 25% af årets skattepligtige indkomst til en særlig periodiseringsfond. En sådan hensættelse er fradragsberettiget. Beløbet skal tilbageføres "indtægtsføres" senest i det 6. år efter henlæggelsesåret.
Ved henlæggelse bliver selskabsskatten reelt ca. 25%.

bona fides

i god tro

bona officia

gode gerninger

bona vacantia

arveløst gods

bor eller vistas

har ophold eller er bosat

bordellverksamhet

rufferi, bordelvirksomhed

bordlägga

henlægge, lade en sag blive afgjort senere

bordläggning

henlægning

borgen

kaution

borgensman

kautionist

borgensmannens åtagande

kautionserklæring

borgenär

kreditor, fordringshaver

bosatta

bosiddende

boskillnad

bosondring

bostad

bolig

bostadsrättsförening

boligforening

bostadsrättstvister

konflikt vedrørende leje- og boligspørgsmål

bosätta sig

bosætte sig, slå sig ned

bosättningsförhållanden

boligforhold

bosättningsland

bopælsstat

bot

bøde

BoU

forkortelse for ”Riksdagens bostadsutskott ”

bouppteckning

boopgørelse, opgørelse i et bo efter dødsfald

bouppteckningsprotokoll

tingsrättens protokol over sager vedrørende boopgørelse, dødsboanmeldelse, arveskat, testamenteovervågning, løsørekøb, særeje, indkaldelse af ukendte kreditorer

boutredning

bobehandling, dødsboskifte

boutredningsman

bobestyrer, eksekutor

BP

forkortelse for ”Lagen om införande av nya giftermålsbalken ”

BrB

forkortelse for ”Brottsbalken”

brevinkast

brevindkast, brevsprække

brevlåda

postkasse

BRFL

forkortelse for ”Bostadsrättslagen”

bringa situationen att upphöra

bringe sagen til ophør, berigtige situationen

bristande kvalifikationer

manglende kvalifikationer

brister

mangler, problemer

bristfällig leverans

mangelfuld leverance

BRL

forkortelse for ”Bankrörelselagen”

brott

forbrydelse, lovovertrædelse, kriminalitet

brott mot

forbrydelse mod, overtrædelse af

brott mot kvinnor

kriminalitet mod kvinder

brott mot trosfrid

krænkelse af religionsfrihed

brottförebyggande

kriminalpræventiv

brottförsök

forsøg på forbrydelse

brottmål

straffesag, kriminalsag, kriminelle sager

brottmålsdom

straffedom, domfældelse

brottmålsdomstol

straffedomstol

brottsbalken

straffeloven

brottsbeivrande verksamhet

kriminalpræventiv rådgivning, kriminalpræventiv indsats

brottsbekämpande

kriminalpræventiv, retshåndhævende, retshåndhævelse

brottslig

1) kriminel, forbryderisk, 2) strafbar

brottslig handling

strafbar adfærd; kriminel adfærd

brottslighet

kriminalitet

brottsligt förflutet

kriminel forhistorie, tidligere straffet

brottsling

kriminel, forbryder

brottsoffer

offer for kriminalitet

brottsoffermyndigheten

svensk myndighed for erstatning og støtte til ofre for forbrydelser

brottsplats

åsted, gerningssted

brottsplatsundersökning

gerningstedsundersøgelse

brottspåföljd

sanktion, straf, retsfølge

brottsregister

kriminalregister

brottsregisterutdrag

straffeattest, kriminalregisterattest

brottsrekvisit

gerningsindholdet, mindsteregler for gerningsindholdet

brottsrubricering

hvordan det strafbare forhold kvalificeres

brottsskadeersättning

erstatning fra staten

brottsutredning

forundersøgelse

BrP

forkortelse for ”Lagen om införande av brottsbalken ”

brukande av falskt urkund

dokumentfalsk, [at anvende et forfalsket og uægte dokument for egen vindings skyld]

bruksstöld

brugstyveri

bryta en lag

overtræde en lov

BRÅ

forkortelse for ”Brottsförebyggande rådet ”

brådska

haste

brådskande ärende

presserende sag

bråk

1) ballade, vrøvl, 2) brøk

bråkstake

(slangord) ballademagere

budgetår

budgetår

bulvan

stråmand

BUP

forkortelse for ”Barn- och ungdomspsykiatri”

butiksrån

butiksrøveri

butiksstöld

butikstyveri, rapseri

butikstjuv

butikstyv

byggnadsskada

bygningsbeskadigelse

byråkrati

bureaukrati

bästa praxis

god praksis, bedste praksis

börd

fødsel

böta

betale bøde

böter

bøder

bötesdom

bødeforelæg

bötesföreläggande

bødeforelæg

böteslapp

bøde, parkeringsbøde

bötesstraff

bødeforlæg, bødestraf, mulkt

bötfälla

mulktere, idømme bøde

casus

uheld, ulykke, hændelig skade  (se dolus)

casus mixtus cum culpa

den regel, at en person der frembringer en retsstridig situation bærer ansvaret for de skader, der følger af denne situation

causa

1) grund, 2) betingelse, situation

caveat emptor

køberens undersøgelsespligt

cedent

den, der overdrager en gæld

cesser clause

befragterens ansvar ophører, når godset er indladet

cessio legis

overdragelse ifølge loven, f.eks. overdragelse af alle rettigheder til en køber

cession

overgivelse, en kreditors frivillige overdragelse af sin fordring

cessus

debitor

ceteris paribus

alt andet lige, under i øvrigt uændrede forhold

chartersystem

befragtningsordninger

CheckL

forkortelse for ”Checklagen ”

checklagen

checkloven

chefsansvar

ledelsesansvar

chefsjurist

chefjurist

chefsrådman

En dommer, som er chef for en domstolsafdeling, benævnes ”chefsrådman” (administrerende byrets- eller lensretsdommer) i by- og lensretterne

chefsåklagare

chefadvokat, chefanklager

cigarettpapper

cigaretpapir

cigariller

cigarillos

cigarrcigaretter

cerutter

cigg

(slangord) smøg

civilprocessen

borgerlige sager

civilrätt

civilret, privatret, borgerlig ret, retsregler, der regulerer forholdet mellem borgerne, modsætningen til offentlig ret [defineret som statsforfatningsret, forvaltningsret, proces- og strafferet samt folkeret]

civilrättslig

civilretlig, civil sag

clausula rebus sic stantibus

betingelse om at tingene forholder sig således som nu

concursus necessarius

det forhold, at visse forbrydelser nødvendigvis forudsætter flere deltagere

conditictio indebiti

for meget udbetalt i løn

CU

forkortelse for ”Civilutskottet ”

culpa

uagtsomhed, skødesløshed, uforsigtighed (se casus og dolus)

culpa lata

grov uagtsomhed

culpa levissima

ringe uagtsomhed

culparegel

skyldsreglen, dvs. at man har ansvar for en skade, som man forvolder ved en handling, der er forsætlig eller uagtsom

culpös

kulpøs, uagtsom

culta levis

simpel uagtsomhed

d.u.s.

datum ut supra, tid og sted

dagbok

dagbog

dagliga gärning

daglig virke

dagpenning

dagpenge

dagsbot

dagbøde

dagsböter

dagbodskrav,  tvangsbøder

DataF

forkortelse for ”Dataförordningen”

datio in solutum

givet i stedet for kontant betaling

dator

computer

datoriserad

edb-baseret

datoriserat system

edb-baseret system

datum

dato

datum för ikraftträdandet

ikrafttrædelsesdato

datum ut supra

tid og sted

de allmänna domstolarna

de almene domstole behandler straffesager og civile søgsmål. De almene domstole har tre instanser – tingsrätt, hovrätt og Högsta domstolen (HD).

de allmänna förvaltningsdomstolarna

de almene forvaltningsdomstole behandler forvaltningssager. Forvaltningsdomstolene har tre instanser – länsrätt, kammarrätt og Regeringsrätten.

de allmänna åklagarkamrarna

de offentlige anklageafdelinger

de drabbade

de skadelidte

de lege ferenda

i overensstemmelse med loven, som den burde være

de lege lata

i overensstemmelse med den gældende lov

de ordinarie domarna

de almindelige dommere

de totala kostnaderna

de samlede omkostninger

de uppställda kraven (vid tillsättning av tjänst)

de nødvendige kvalifikationer

debil

en person med lettere mental retardering

debilitas

svækkelse

decentralisera

decentralisere

delar någons uppfattning

er enig i nogens argument

delar uppfattningen

deler det synspunkt

deldom

deldom, ”foreløbig dom”, delafgørelse, en retsafgørelse i en retssag, som ikke afslutter sagens behandling i sin helhed

delegation

delegering

delegera

uddelegere,  delegere, lade udføre af andre

delge

forkynde

DelgF

forkortelse for ”Delgivningsförordningen ”

delgivning

forkyndelse

delgivning, personlig

personlig forkyndelse

delgivningsbevis

forkyndelsesattestation, forkyndelsesattest, forkyndelse

delgivningskvitto

modtagelsesbevis

delgivningslagen

loven om forkyndelse

delgivningssätt

forkyndelsesmåde, forkyndelsesmåder

DelgL

forkortelse for ”Delgivningslagen”

delikt

strafbar lovovertrædelse

delägare

medejer, delejer

demurrage

overliggetid (skibe)

den allmänna moralen

sædeligheden

den allmänna ordningen

den offentlige orden

den ekonomiska situationen

de økonomiske forhold

den enskilde

den enkelte

den häktade

den tiltalte

 

[I Sverige adskiller man mellem følgende

 

”Gripande” – op til 6 timer

”Anhållande” – op til 4 døgn

”Häktning” – op til 14 dage

 

OBS!

Politiet ”griper”

Anklagemyndigheden ”anhåller”

Domstolen ”häktar” (varetægtsfængsler)]

 

den hänskjutande domstolen

den forelæggende ret

den lämpligaste platsen

det bedst egnede sted

den mån det är lämpligt

under hensyntagen til sagens art

den rådande situationen

den nuværende situation

den tänkta åtgärden

det påtænkte initiativ

den utfärdande staten

udstedelseslandet

den verkställande staten

fuldbyrdelseslandet

den överklagade domen

den appellerede dom

denna dimension

dette aspekt

departement

ministerium

departementschef

minister

desert

en sag, der afsluttes for sent

designskydd

designbeskyttelse

destruktivt agerande

ødelæggende adfærd

det ankommer på X att

det tilkommer X at

det fastställdes

det konstateredes

det framgår att

det fremgår at, det bemærkes herved at

det förefaller lämpligt

man finder det hensigtsmæssigt, det forekommer tilrådeligt

det görs sannolikt

det sandsynliggøres

det inledande förfarandet

den oprindeligt iværksatte procedure

det kan skäligen befaras

der er grund til at frygte

det mål som eftersträvas

det tilsigtede mål

det råder brist

der er mangel

det specifikt överenskomna

det konkret aftalte

det stora flertalet

langt størstedelen

detaljhandel

detailsalg

digert brottsregister

lang straffeattest

diktad (uppdiktad)

opdigtet

direkt uppsåt

direkte forsæt, handlen med viden og vilje

disciplinär tillsyn

disciplinært tilsyn

disciplinära påföljder

disciplinære sanktioner

disciplinära åtgärder

disciplinærprocedurer

diskriminera

diskriminere, forskelsbehandle

diskrimineringsmål

diskriminationssag, sag om forskelsbehandling

diskussionsunderlag

diskussionsoplæg

dispens

dispensation

dispensförfarande

dispensationsprocedure

dispositiv

fravigelig

dispositiva mål

dispositiv sag, dispositive sager,  sager om fravigelige bestemmelser

dispositivt tvistemål

dispositivt tvistemål, dispositiv sag, sager om fravigelige bestemmelser

dissens

dissens, afvigende mening

dissident

dissident, en person med afvigende mening

distans- och hemförsäljningslagen

loven om fjernsalg og dørsalg

distansförsäljning

fjernsalg

distributionsvägar

distributionskanaler

distriktsåklagare

distriktsanklager

DjsL

forkortelse for ”Djurskyddslagen”

DlgL

forkortelse for ”Delgivningslagen ”

DO

forkortelse for ”Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ”

dobbleri

hasardspil

doktrin

retsvidenskaben

dolda fel

skjulte mangler

dolus

forsæt, forsætlig (se casus og culpa)

dom

dom, domfældelse

dom på äktenskapsskillnad

skilsmissedom

domar

domme, domfældelser

domare

dommer

domare, ordförande

præsiderende dommer, dommeren som fører forsædet, beklæder dommersædet, leder retten

domared

dommered

domarjäv

dommerinhabilitet

domarkår

dommerstanden, den dømmende magt

domartjänst

dommerembede, dommerhverv, dommerstilling

dombok

dombog

domen har vunnit laga kraft

dommen er blevet retskraftig

domför

quorum, ”beslutningsdygtig skikkelse", det til beslutningsdygtighed fornødne

domförhet

quorum, ”beslutningsdygtig skikkelse", det til beslutningsdygtighed fornødne

domkrets

del af jurisdiktion

domsaga

retskreds, rettens geografiske jurisdiktion

domskäl

votum, præmisser, dom

domslut

kendelse, nævningekendelse, jurykendelse

domsrätt

jurisdiktion

domstol där rättegången är anhängig

domstol, for hvilken sagen er indbragt

domstolen ogillade talan

domstolen udtalte sin misbilligelse, d. afviste sagen

domstolen är behörig

retten er kompetent

domstolens avgörande

domstolens kendelse

domstolens bedömning

domstolens vurdering

domstolens behörighet

domstolens kompetence

domstolens kansli

dommerkontoret

domstolens ordförande

retsformand

domstols-

domstols-

domstols prövning

domstols behandling

domstolsavgift

retsafgift

domstolspraxis

retspraksis

domstolsprocess

retsproces

domstolsprotokoll

retsakt

domstolsprövning

domstolsbehandling

domstolssession

retsmøde

domstolstrots

foragt for retten

domstolsväsendet

retsvæsenet, domstolsvæsenet

domstolsärende

domstolssag

domvilla

formelle fejl, nullitet, ugyldighed, grov rettergangsfejl

domvillobesvär

klage over en rettergangsfejl, nullifikation

dossier

dossier, samling af dokumenter og akter, der berører den samme person, sag eller emneområde

dra nödvändiga slutsatser

drage de nødvendige konklusioner

dra slutsats

konkludere

drabbad part

berørt part

drag

kendetegn,  præg

driftställe

driftssted

driva in sin fordran

inddrive sin fordring

drog

rusmiddel, narkotika, narkotikum, stoffer, narko

droger

rusmidler, narko, narkotika, stoffer, euforiserende stoffer, alkohol

drogmissbruk

stofmisbrug, narkomani

drogmissbrukare

stofmisbruger, narkoman

dråp

drab

dråpare

drabsmand

dröjsmål

udsættelse, forsinkelse

dröjsmålsränta

morarente

dubbelbeskattningsavtal

dobbeltbeskatningsoverenskomst

dubbelbestraffning

dobbeltstraf

duplett

dublet, duplikat

dylika

sådanne, lignende

dylikt

lignende

dyrk

dirk

dyrka

dirke

dålig läsförmåga

læsevanskeligheder

därutinnan

derefter (forældet ord)

dödsbo

dødsbo

döma

dømme, afgøre, påkende

döma (för brott)

straffedom, strafudmåling

döma skyldig

domfælde, kende skyldig

dömande verksamhet

dømmende virksomhed

dömas sin talan förlustig

miste sin påtaleret ved dom

dömas till straff

idømmes straf

dömda

domfældte

e contrario

modsætningsvis

e.e.

erroribus exceptis, med forbehold for fejl

ed

ed, edsaflæggelse

editionsplikt

pligt til at fremlægge dokumenter, der har betydning som bevis i rettergangen

edsvuren utsaga

erklæring på tro og love

EES-land

EØS-land

efter avfordran

på forlangende

efter ty skäligt prövas

thi kendes for ret

efter utredning

når sagen er behandlet

efterbildning

forfalskning

efterbildningar och piratkopierade varor

forfalskede og piratkopierede varer

eftergift

afkald, frafald, tilbagetræden, tilbagetrædelse, erklæring af en part i en tvist, at han afstår fra at rejse sag

efterleva en lag

efterleve en lov, overholde en lov

efterlevande

efterladte

efterlevande maka/make

overlevende ægtefælle, efterlevende ægtefælle

efterlevnad

overholdelse

efterspana

søge, eftersøge

EG:s insolvensförordning

EU's konkursforordning

egen företagare

selvstændig erhvervsdrivende

egenavgifter

egenafgifter i form af skat [betegner sociale afgifter, som alle erhvervsdrivende i Sverige skal betale til socialforsikringssystemet og består af følgende  dele 1) ”ålderspensionsavgift”, 2)  ”efterlevandepensionsavgift”  3) ”sjukförsäkringsavgift”  4) ”föräldraförsäkringsavgift” 5) ”arbetsskadeavgift”  6) ”arbetsmarknadsavgift”  7) ”allmän löneavgift, sammenlagt udgør det ca. 30 procent.]

egendom

formuegode, aktiv, ejendom

egenföretagare

selvstændig,  erhvervsdrivende

egenhändig namnteckning

egenhændig underskrift

egenmäktigt förfarande

selvtægt

egentligen

reelt, egentlig

EG-fördraget

EF-traktaten

ej tillämplig

ugyldig, finder ikke anvendelse

EKMR

forkortelse for ”Lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ”

Ekobrottsmyndigheten

myndigheden for økonomisk kriminalitet

Ekobrottsåklagarna

anklagerne inden for økonomisk kriminalitet

ekonomisk brottslighet

økonomisk kriminalitet

Ekonomisk Förening

Andelsselskab (AmbA)

ekonomisk tröskel

økonomisk tærskel, økonomisk grænse

ekonomisk uppgörelse

økonomisk aftale, finansiel afregning

ekonomiskt ansvar

økonomisk ansvar

ekonomiskt bistånd

økonomisk støtte, økonomisk bistand, ydelse

eldsvåda

brand

eldvapen

skydevåben

elektronisk fotboja

elektronisk fodlænke

eljest

i øvrigt

en i vederbörlig ordning bildad sammanslutning

behørigt oprettet sammenslutning, en organisation stiftet i henhold til vedtægterne, en lovligt stiftet organisation

en lämplig grad

en passende grad

en rad riktlinjer

et sæt retningslinjer

en rad överväganden

en række overvejelser

en solid grund

et solidt fundament

en utredning tillsätts

en undersøgelse iværksættes

enas om

når enighed om

engångsbelopp

affindelsessum, engangsbeløb

engångsersättning

affindelsessum, engangsbeløb

enhetlig lösning

en helhedsløsning, en samlet løsning

enhetliga regler

ensartede regler, homogene regler

enhetlighet

ensartethed, homogenitet

enhetligt

ensartet, homogent, helstøbt

enhetligt sätt

ensartet måde

enhällig

enstemmig, med enstemmighed

enighet

konsensus, enighed

enligt

ifølge, i henhold til,  i medfør af

enligt lag

ifølge loven, ifølge lovgivningen

enligt lagen

ifølge loven, ifølge lovgivningen

enmansföretag

eneindehaver,  privat firma, enkeltmandsfirma

ensam vårdnad

eneforældremyndighed

ensamdomare

en enkelt dommer

ensamförsörjare

eneforsørger, enlig forsørger

ensamrätt

enerettighed,  eneret

enskild egendom

særeje

enskild firma

privat firma, enkeltmandsfirma

enskild fråga

enkeltstående spørgsmål

enskild näringsverksamhet

personligt ejet virksomhed

enskild överläggning

retsmøde bag lukkede døre, votering bag lukkede døre

enskilda

privatpersoner

enskilda näringsidkare

1) enkeltmandsfirmaer, 2) individuelle erhvervsdrivende

enskilda personer

private borgere,  privatpersoner,  enkeltpersoner,  fysiske personer

enskilda överträdelser

enkeltstående overtrædelser

enskildas rättigheter

borgernes rettigheder

enskilt anspråk

privat påtaleret, ret til skadeserstatning efter en forbrydelse

enskilt fall

enkelt tilfælde

enskilt åtal

privat påtale, privat tiltale, privat anklage

enstaka undantag

nogle få særtilfælde, enkelte undtagelser

entlediga

afskedige, fyre

entledigande

afskedigelse, fyring, udtræden

envar

enhver

ER

forkortelse for ”Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling ”

erbjuda

tilbyde

erbjuda en utgångspunkt

skabe grundlaget for

erbjudas läkarvård

tilbydes lægehjælp

ErFL

forkortelse for ”Lagen om ersättningsfonder ”

erforderlig

fornøden, påkrævet

erforderliga medel

tilstrækkelige midler, påkrævede økonomiske resurser

erhålla

få, erholde, modtage

erhålla ett tillkännagivande

erholde en tilkendegivelse, få en meddelelse

erhålla information

1) erholde oplysninger, 2) indhente oplysninger, fremskaffe oplysninger

erhålla skäligt tid

gives en rimelig frist. få en rimelig frist

erhålla uppgifter

1) erholde oplysninger,  modtage oplysninger, 2) fremskaffe oplysninger, indhente oplysninger

erhållit auktorisation

modtaget beskikkelse, erholdt autorisation

erinran

1) påmindelse, rykker, 2) erindring, 3) påtale, advarsel, 4) indvending

erkänna

tilstå, afgive tilståelse, bekende, gå til bekendelse

erkänna brott

tilstå forbrydelse

erkänna skuld

tilstå skyld, bekende

erkännande

1) anerkendelse,  2) tilståelse, bekendelse

erkänns

1) anerkendes 2) tilstås, bekendes

erkänt behörighetsintyg

anerkendte kvalifikationer

erkänt och verkställt

anerkendt og fuldbyrdet

error facti

fejl i kendsgerningerne

error juris

misforståelse af en retsregel

erroribus exceptis

med forbehold for fejl

ErsL

forkortelse for ”Lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.  ”

ersätta kostnader

godtgøre udgifter

ersätta rättegångskostnaderna

afholde sagens omkostninger

ersättning

1) godtgørelse,  aflønning,  2) erstatning

ersättning (till vittne)

1) ulempeerstatning, godtgørelse, 2) refundering, tilbagebetaling

ersättning för högre levnadskostnader

dyrtidstillæg

ersättningar från arbetslöshetskassor

arbejdsløshedsdagpenge

ersättningsanspråk

krav om kompensation, godtgørelseskrav

ersättningsgilla

omkostninger der skal godtgøres

ertappa

pågribe, gribe, fange

ertappa på bar gärning

gribe på fersk gerning

ertappande

pågribelse

etiskt uppträdande

etisk adfærd

etniskt ursprung

etnisk oprindelse, etnicitet, etnisk tilhørsforhold

ett flertal

1) mange, adskillige, 2) majoritet, flertal

ett förenklat förfarande

en forenklet procedure

ett första inlägg i frågan

en første tilgang til problematikken

ett verkligt problem

et reelt problem, et de facto-problem

EUN

forkortelse for ”EU-nämnden”

Europadomstolen

Den Europæiske Menneskerettighedsdomsto

ex æquo et bono

efter ret og billighed

ex analogia

i lighed med

ex ante

i forvejen, ud fra tilstanden før, en betragtning, der knytter sig til noget fremtidigt eller forventet

ex gratia

ved velvilje

ex jure

på rettens vegne

ex lege

ifølge loven

ex mandato

efter befaling, bemyndigelse

ex nunc

fra nu af

ex officio

på embedets vegne, på eget initiativ, af egen drift

ex post

situationen, når en begivenhed er indtrådt

ex quay

ab kaj

ex ship

ab skib

ex tunc

fra da af, med tilbagevirkende kraft

ex tuto

for en sikkerheds skyld

examensbevis

eksamensbevis

exculpera

vise at uagtsomhed (culpa) ikke foreligger

exekution

eksekution, fogedforretning, fuldbyrdelse af dom

exekutionstitel

eksekutionsgrundlag,  eksigibilitet, eksekutionskraft, tvangsfuldbyrdelsesdokument [en kvittering på at et påkrav faktisk foreligger]

exekutionstitlar

eksekutionsgrundlag, tvangsfuldbyrdelsesdokumenter

exekutiv myndighet

fuldbyrdelsesmyndighed, eksekutiv myndighed

exekvatur

eksekvatur (kan fuldbyrdes), f.eks. anmodning om at gøre domme afsagt af udenlandske domstole eksigible

exekvaturförfarande

eksekvaturprocedure

exequatur

eksekvatur (kan fuldbyrdes), f.eks. anmodning om at gøre domme afsagt af udenlandske domstole eksigible

exhibitionism

ekshibitionisme, blotning, blottelse

exigibel

eksigibel (dvs. at kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse)

exigibilitet

eksigibilitet, eksekutionskraft

Exml

forkortelse for ”Lagen om expansionsmedel ”

expansionsfond

Skattemæssig dispositionsmulighed for selvstændige. Giver ejeren af en virksomhed mulighed for at opspare hele eller dele af overskuddet, der beskattes med 28% til brug for investeringer i virksomheden

expedition

1) skrivelse med en myndigheds  beslutning, 2) ekspedition

expeditionstid

kontortid, ekspeditionstid

expenser

udgifter for f.eks. skrivematerialer, leje, møbler, telefon

expertgrupp

ekspertteam, ekspertgruppe, sagkyndiggruppe

expertkunskaper

specialkvalifikationer, specialkompetence

expertnätverk

ekspertnetværk

exportflödet

eksporthandelen

exportrestriktion

udførselsrestriktion, eksportrestriktion

Exprk

forkortelse for ”Expropriationskungörelsen”

ExprL

forkortelse for ”Expropriationslagen”

expropriation

ekspropriering

extraförmåner

frynsegoder

extraneus

fremmed, udlænding, udenforstående

extrautrustning

ekstraudstyr

F

forkortelse for ”Fråga” (spørgsmål)

f.n. (för närvarande)

for øjeblikket, i øjeblikket, på nuværende tidspunkt, pt

fackförening

fagforening

fackföreningsavgift

fagforeningskontingent

faderskapsfrågor

spørgsmål vedrørende faderskab

faderskapsmål

faderskabssag,  søgsmål om faderskab

faderskapspresumtion

faderskabsformodning

faderskapsärende

faderskabssag

faktum

faktum

faktura

faktura, nota

fakultativ

fakultativ

FAL

forkortelse for ”Lagen om försäkringsavtal ”

fall

sag, case, tilfælde

falsk angivelse

falsk beskyldning, falsk påstand, injurie

falsk tillvitelse

falsk beskyldning, falsk påstand, injurie

falskeligen ändra äkta urkund

at forfalske et dokument, begå dokumentfalsk

falskt åtal

falsk anklage

FAM

forkortelse for ”Förordningen om arbetsmarknadsutbildning ”

familjeförmåner

familieydelser

familjerådgivningsbyrå

familierådgivningskontor

familjerätt

familieret

familjetvist

familietvist

FAR

forkortelse for ”Föreningen auktoriserade revisorer ”

fara

fare

fara i dröjsmål

fare ved opsættelse [betyder, at fuldbyrdelsen af en kendelse bringes i fare, hvis ikke retsmidlet bevilges straks]

farhåga

bekymring, fare

fasansfull

forfærdelig

fast egendom

fast ejendom

fastighet

ejendom

fastighetsbildning

ejendomsudstykning, betegner den måde på hvilken en ejendom får grænserne bestemt eller ændret

fastighetsdomstol

særlig ejendomsret, domstolslignende organ, der tager beslutning om f.eks. i eksproprieringssager og grundejertvister, svarer i Danmark nærmest til Taksationskommissionen

fastighetsförsäljning

salg af fast ejendom

fastighetsmäklaryrke

ejendomsmæglererhverv

fastighetsrättsliga tvister

sager om fast ejendom

fastställa

fastsætte, beramme

fastställa belopp

fastsætte beløb, beramme

fastställa en dom

stadfæste en dom

fastställa faderskap

fastslå et faderskab

fastställande av faderskap

konstatering af faderskab

fastställelse

stadfæstelse

fastställelsedom

anerkendelsesdom, retskonstaterende afgørelse eller stadfæstelse af at en aftale eller et andet forhold som har et bestemt indhold, kan enten være positiv eller positiv

fastställelsetalan

anerkendelsessag, anerkendelsessøgsmål, retskonstaterende afgørelse eller stadfæstelse af at en aftale eller et andet forhold som har et bestemt indhold, kan enten være positiv eller positiv

fatalia

i loven fastsat frist for at noget skal gennemføres

fatalier

i loven fastsat frist for at noget skal gennemføres

fatalietid

i loven fastsat frist for at noget skal gennemføres

fatta välgrundade beslut

træffe velbegrundede afgørelser

FAV

forkortelse for ”Förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ”

fax

fax (Bemærk: på svensk hedder det ”ett fax”, ”faxen” er det apparat, som man bruger)

FB

forkortelse for ”Föräldrabalken ”

FBL

forkortelse for ”Fastighetsbildningslagen ”

FBLP

forkortelse for ”Lagen om införande av fastighetsbildningslagen ”

FEF

forkortelse for ”Förordningen om ekonomiska föreningar ”

felaktig bedömning

fejlbedømmelse, fejlvurdering, urigtigt skøn

felaktig rättslig bedömning

fejlagtig retlig vurdering, forkert retlig vurdering,  urigtigt retligt skøn

felaktiga uppgifter

forkerte oplysninger, ukorrekte oplysninger,  ukorrekte angivelser

felaktigt

fejlagtigt, med urette, forkert, ukorrekt, uret, urigtig

felansvar

ansvar for mangler

felbedömt verkningarna

fejlbedømt virkningerne, tilsidesat virkningerne,

felfri och punktlig leverans

mangelfri eller rettidig leverance

FFA

forkortelse for ”Förordningen om farligt avfall ”

FHSF

forkortelse for ”Förordningen om hantering av statliga fordringar ”

fick del av beslutet

fik forkyndt kendelsen

fickstöld

lommetyveri

ficktjuv

lommetyv

FIL

forkortelse for ”Lagen om företagsinteckning ”

finansiella instrument

finansielle instrumenter

finansiella tjänster

finansielle tjenesteydelser

fingerad

fingeret, frit opfundet, konstrueret tilfælde, fiktiv, fingeret, pro forma

fingerad rättegång

fingeret rettergang, procesøvelse, processpil

fingeravtryck

fingeraftryk

finns tillgänglig

er tilgængelig, fås, er til rådighed

firmatecknare

prokurist, person som tegner firmaet

firmateckningsrätt

prokura

fiskal

fiskal, offentlig anklager

fiskalisk

fiskal

FiU

forkortelse for ”Riksdagens finansutskott”

fjärde stycket

4. afsnit, fjerde afsnit

FK

Första kammaren

FKP

forkortelse for ”Förordningen om kemiska produkter ”

FKV

forkortelse for ”Förordningen om vissa kvicksilverhaltiga varor ”

FL

forkortelse for ”Förvaltningslagen ”

flerstädes

flere steder

flertalet

de fleste

flertalig

adskillig, talrig

flervärdig

mangegyldig

FLL

forkortelse for ”Föräldraledighetslagen ”

FLU

forkortelse for ”Första lagutskottet ”

flygblad

flyveblad

flykting

flygtning

flyktingstatus

flygtningestatus

FML

forkortelse for ”Fastighetsmäklarlagen ”

fog för ståndpunkten

medhold for opfattelsen

folkbokförd

tilmeldt folkeregistret, registreret i folkeregistret

folkbokföring

folkeregister

folkrätt

folkeret

fordra

kræve, begære

fordran

krav, begæring

fordran på motparten

fordring på modparten

fordringsanspråk

pengekrav,  gældskrav

formell

formel

formella krav

formelle krav, formkrav

formfel

formalitetsmangler

formkrav

formkrav

formlös

formløs, ikke underlagt nogen formaliteter

formulär

skema, formular

fortbildning

videreuddannelse

fortfarande

fortsat, stadig, stadigvæk, fremdeles

fortsatt tillnärmning

fortsat tilnærmelse, videreførelse af tilnærmelse

forum

værneting, jurisdiktion, forum

fosterbarn

plejebørn, plejebarn

fosterföräldrar

plejeforældre

fostran

opdragelse

fotanglar

partisansøm

FP

forkortelse for ”Lagen om införande av föräldrabalken ”

FPCB

forkortelse for ”Förordningen om PCB m.m. ”

FPL

forkortelse for ”Förvaltningsprocesslagen ”

FPM

forkortelse for ”Regeringskansliets faktapromemorior ”

FR

forkortelse for ”Förslag och redogörelse”

FRA

forkortelse for ”Försvarets radioanstalt ”

fragmenterade

fragmenterede, opsplittede

fraktförare

transportudøver

FRA-lagen

FRA-loven er en betegnelse på en række lovændringer i Sverige, samt en ny lov, som blev foreslået af den svenske regering i lovforslaget 2006/07:63 – ”En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet.”

Loven skal bl.a. give ret til at aflytte telefon- og internettrafik, men har mødt stor modstand i befolkningen.

framföra

fremsætte, fremføre

framhålla

understrege, påpege, anføre, fremhæve

framhålla betydelsen

understrege betydningen, understrege nødvendigheden

framhållit

understreget, påpeget, anført, fremhævet

framhärda

insistere, fremture

framlägga en rapport

fremlægge en rapport, aflægge en rapport

framställa ett yrkande

gøre et krav gældende

framställa ett yrkande om skadestånd

gøre et erstatningskrav gældende

framställas skriftligen

fremsættes skriftligt, indgives skriftligt

framställd av

indgivet af, fremsat af

framställer ett yrkande

fremsætte en begæring

framställning

fremstilling, faktum, processkrift

FRF

forkortelse for ”Försäkringsrörelseförordningen ”

FRI

forkortelse for ”Förordningen om rättsväsendets informationssystem”

fri bevisprövning

fri bevisvurdering

fri bostad

fri bolig

fri rörlighet för varor

frie varebevægelser

frige

frigive, løslade

frige mot borgen

løsladelse mod kaution

frigiven

løsladt

frigivning mot borgen

løsladelse mod kaution

frigång

frigang

frihetsberövande

frihedsberøvelse,  tilbageholdelse, varetægtsfængsling

frihetsberövande straffprocessuella tvångsmedel

frihedsberøvende tvangsmidler, frihedsberøvende kontrolforanstaltninger

frihetskränkande otukt

frihedskrænkende utugt, seksuelt overgreb

frihetsstraff

frihedsstraf, varetægtsfængsling,  frihedsberøvelse

frikänd

frikendt, frifundet

frikänna

frikende, frifinde

frikännande

frifindelse, frikendelse

frikännande dom

frifindende dom, frikendelse, frifindelse

frist

frist, tidsfrist

fristående fråga

selvstændigt spørgsmål, isoleret spørgsmål

fritt flöde av uppgifter

fri udveksling af oplysninger

fritt från fabrik

frit fra fabrik, ab fabrik, ex works, frit

frivård

fri kriminalforsorg, kriminalforsorg i frihed, KIF-afdeling

frivård (kriminalvård)

KIF-afdeling (kriminalforsorg)

frivårdsmyndigheten

I Danmark varetages fri kriminalforsorg af Direktoratet for Kriminalforsorgen

FRL

forkortelse for ”Försäkringsrörelselagen ”

fructus civilis

civilt afkast, f.eks. husleje

fructus naturalis

naturligt afkast, f.eks. høst

fructus percipiendi

normalt afkast af ejendom

frysning av egendom

indefrysning af formuegoder

fråga (substantiv)

1) anliggende, 2) spørgsmål

fråga (verb)

spørge

frågan har reglerats i praxis

spørgsmålet er blevet afklaret ved retspraksis

frågan måste utredas

spørgsmålet skal undersøges nærmere

frågeformulär

spørgeskema

från den dag beslutet meddelades

fra den dag, kendelsen blev afsagt

från det att förfallet upphörde

fra hindringens ophør

från det att tiden gick ut

efter tidsfristens udløb

från fall till fall

på ad hoc-basis

frånskild

skilt

fråntaga, frånta

fratage

frånträda avtalet

fratræde aftalen, hæve aftalen, fortryde aftalen

frånvarande

fraværende, meldt fravær, udeblevet

frånvaro

fravær

frånvaro (brist på bevis)

manglende bevis

främja

fremme

främja kontakter

fremme kontakter

främjande

fremme

främjande av otukt

fremme af utugt, opfordre til utugt

FrämjandeL

forkortelse for ”Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder ”

främst

først og fremmest

FSL

forkortelse for ”Lagen om statlig fastighetsskatt ”

FtaxL

forkortelse for ”Fastighetstaxeringslagen ”

FTL

forkortelse for ”Fastighetstaxeringslagen ”

FUK

forkortelse for ”Förundersökningskungörelsen ”

FUL

forkortelse for ”Lagen om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser ”

fullfölja talan

appellere, anke, indanke, kære, påkære, påklage

fullföljd

fortsættelse, opfyldelse, forfølgelse, anke, anvendelse af retsmidler, hvorved sagen tages op til behandling i en højere instans

fullföljdshänvisning

ankemeddelelse, klage- og ankevejledning

fullgör vad som åligger honom eller henne

indfrier de krav, der er blevet pålagt ham eller hende

fullg