Ordbog over de svenske verber

Copyright © 2011 Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen


Svensk Dansk

absolvera

aflægge (eksamen)

ackordera

(om barn) sætte i pleje

 

bortforpagte

 

forhandle

ackvirera

anskaffe

 

pådrage sig

afficiera

påvirke

affischera

bekendtgøre

 

skilte med

 

sætte opslag op

aga

revse

 

tugte

aja

jamre sig

ajournera

udskyde

 

udsætte

akta

agte

 

passe på

 

respektere

alstra

frembringe

 

producere

 

skabe

ana

ane

 

tro

anade

se ana

anamma

acceptere

 

 

hugge

 

modtage

 

tilegne sig

anbefalla

anbefale

 

befale

 

overantvorde

 

pålægge

 

rose

anbefallade

se anbefalla

anbefallit

se anbefalla

anbefallt

se anbefalla

anbefallte

se anbefalla

anbeföll

se anbefalla

anbelanga

angå

andas

trække vejret

 

ånde

anfalla

anfalde

 

angribe

 

overfalde

anfallit

se anfalla

anfräta

angribe

 

tære på

anfrätt

se anfräta

anfrätte

se anfräta

anföll

se anfalla

anförtro

betro

angav

se ange

 

se angiva

ange

angive

 

oplyse

 

stikke

 

udvise

angett

se ange

 

se angiva

angick

se angå

angiva

angive

angrep

se angripa

angripa

angribe

angripit

se angripa

angå

angå

angått

se angå

anhopa

hobe op

 

samle

anhålla

anholde

 

anmode

 

ansøge

anhållit

se anhålla

anhöll

se anhålla

anknyta

forbinde

 

forene

 

knytte

ankom

se ankomma

ankomma

ankomme

ankommit

se ankomma

anla

se anlägga

anlade

se anlägga

anlagt

se anlägga

anlita

anvende

 

gribe til

 

henvende sig til

 

ty til

anlägga

anlægge

 

bygge

 

opføre

anlända

ankomme

anlände

se anlända

anländer

se anlända

anlänt

se anlända

anmana

opfordre

anmäla

anmelde

 

bekendtgøre

 

meddele

 

melde

anmälde

se anmäla

anmäler

se anmäla

anmält

se anmäla

anmärka

bemærke

 

kritisere

 

påpege

annonsera

annoncere

anordna

arrangere

 

ordne

 

organisere

anpassa

afpasse

 

tilpasse

anrika

berige

anropa

anråbe

 

bønfalde

ansa

(om kød) pudse af

 

passe

ansatt

se ansätta

ansatte

se ansätta

anse

anse

 

betragte

 

mene

 

synes

ansett

se anse

anslagit

se anslå

anslog

se anslå

ansluta

forbinde

 

tilslutte

anslutade

se ansluta

anslutat

se ansluta

ansluter

se ansluta

anslutit

se ansluta

anslå

anslå

 

anvise

 

bevilge

 

slå op

 

tildele

anslöt

se ansluta

anstod

se anstå

anstryka

grunde (med maling)

anstå

anstå

 

forbeholde

 

stå hen

 

stå i bero

anstått

se anstå

anställa

anrette

 

ansætte (i stilling)

 

foretage

 

sætte i gang

ansåg

se anse

ansätta

aktivere

 

angribe

 

fastsætte

 

placere

 

plage

 

påvirke

 

slå an

ansöka

ansøge

anta

acceptere

 

ansætte

 

antage

 

godkende

 

tage imod

 

vedtage

antaga

acceptere

 

ansætte

 

antage

 

godkende

 

tage imod

 

vedtage

antagit

se anta

 

se antaga

ante

se ana

anteckna

notere ned

 

skrive op

antog

se anta

 

se antaga

anträda

påbegynde

 

tiltræde

anträffa

finde

 

træffe på

antåga

nærme sig

 

rykke frem

applådera

klappe

arbeta

arbejde

 

bearbejde

arkebusera

henrette ved skydning

arrendera

forpagte

 

leje

arvodera

betale salær til

 

honorere

attrahera

tiltrække

avbida

afvente

avblåsa

afblæse

 

fløjte (kamp) af

avbrutit

se avbryta

avbryta

afbryde

 

annullere

 

standse

avbröt

se avbryta

avböja

afslå

 

afvise

 

afværge

avdagata

dræbe

 

henrette

avdagataga

dræbe

 

henrette

avdagatagit

se avdagata

 

se avdagataga

avdagatog

se avdagata

 

se avdagataga

avdela

inddele

avdunsta

fordampe

avdöma

pådømme

 

træffe afgørelse

avfalla

frafalde

avflytta

flytte væk

 

fraflytte

avfordra

afkræve

avfrosta

afrime

avfärda

affærdige

 

ekspedere

avföra

føre væk

 

stryge

avgav

se avge

 

se avgiva

avge

afgive

 

levere

avgett

se avge

 

se avgiva

avgick

se avgå

avgiva

afgive

 

levere

avgjorde

se avgöra

avgjort

se avgöra

avguda

forgude

 

tilbede

avgå

fratræde

avgått

se avgå

avgöra

afgøre

 

bestemme

avhandla

behandle

 

forhandle om

avhysa

smide ud

 

sætte på gaden

avhålla

afstå

avhållit

se avhålla

avhända

afhænde

avhärda

blødgøre

avhölja

afdække

 

blotte

avhöll

se avhålla

avisera

advisere

 

underrette

avkoka

blanchere

 

koge af

avkom

se avkomma

avkomma

afkom

avkommit

se avkomma

avkunde

se avkunna

avkunna

bekendtgøre

 

forkynde

 

kundgøre

 

udtale

avkunnat

se avkunna

avla

avle

avlade

se avlägga

avlagt

se avlägga

avled

se avlida

avleda

aflede

 

lede bort

avlida

afgå ved døden

 

avlidit

se avlida

avlocka

fralokke

avlossa

(om skud) løsne

 

affyre

avlyssna

aflytte

 

lytte til

avlåta

afsende

 

udsende

avlägga

aflægge

 

give

avlägsna

afskedige

 

fjerne

 

tage væk

avlämna

afgive

 

aflevere

avlöpa

forløbe

avmaska

(i strikning) lukke af

avmäta

afmåle

avnjuta

nyde

avnjutit

se avnjuta

avnjöt

se avnjuta

avpollettera

(militær) hjemsende

 

blive af med

 

fyre

avprova

afprøve

avresa

afrejse

 

rejse af sted

avråda

fraråde

avräkna

fraregne

 

se bort fra

avrätta

henrette

avsatt

se avsätta

avsatte

se avsätta

avse

betyde

 

gælde

 

sigte til

 

tilsigte

avsett

se avse

avskeppa

afskibe

avskilja

isolere

 

skille

 

skille fra

 

tage af

avskrev

se avskriva

avskriva

afskrive

avskrivit

se avskriva

avslagit

se avslå

avslog

se avslå

avsluta

afslutte

avslå

afslå

 

afvise

avslöja

afsløre

avspelas

udspille sig

avspisa

affærdige

 

spise af

avstava

dele i stavelser

avsticka

strikke en en pind ud

 

strikke en maske ud

avstickade

se avsticka

avstickat

se avsticka

avstod

se avstå

avstyra

afværge

 

forhindre

avstå

afstå

avstått

se avstå

avstänga

afspærre

 

lukke af

 

udelukke

avsyna

inspicere

 

syne

avsåg

se avse

avsäga

afslå

 

frasige sig

avsätta

afsætte

 

dedikere

avsöndra

afsondre

 

udskille

avta

aftage

 

mindskes

avtaga

aftage

 

mindskes

avtagit

se avta

 

se avtaga

avtina

smelte væk

 

avtog

se avta

 

se avtaga

avträda

afstå

 

fratræde

 

gå af

 

overdrage

avtåga

drage af

avtäcka

afdække

 

afsløre

avundas

misunde

 

være misundelig på

avvakta

afvente

 

se tiden an

avvara

afse

 

undvære

avveckla

afslutte

 

afvikle

avverka

bruge op

 

overstå

avvika

afvige

 

flygte

 

gå uden om

 

rømme

avvinna

fralokke

avväga

afveje

avvända

afværge

avvänja

afvænne

 

vænne fra

avyttra

afhænde

 

sælge

aväta

fortære

 

indtage

 

spise

axla

tage på

babbla

plapre

 

sludre

backa

bakke

 

køre baglæns

bad

se be

 

se bedja

bada

bade

 

gå i vandet

 

tage varmt bad

badda

bade

bajsa

lave stort

baka

bage

balansera

balancere

 

opveje

 

udligne

band

se binda

 

se bindas

banda

bånde

 

optage på bånd

 

sætte bånd i

banta

skære ned

 

slanke sig

bar

se bära

barka

afbarke

barra

drysse

 

fælde nåle

basa

anføre

 

lede

basta

gå i badstue

 

gå i sauna

baxna

blive forbløffet

 

studse

be

anmode

 

bede

 

bønfalde

 

spørge

 

tigge

beakta

lægge mærke til

 

tage hensyn til

beblanda

mænge sig

bebåda

annoncere

 

bebude

 

spå

bedarra

(om storm) lægge sig

 

løje af

bedja

bede

 

spørge

bedra

bedrage

bedraga

bedrage

bedragit

se bedra

 

se bedraga

bedrev

se bedriva

bedriva

bedrive

 

drive

 

engagere

bedrivit

se bedriva

bedrog

se bedra

 

se bedraga

beediga

aflægge ed på

 

beedige

befalla

befale

 

kommandere

befalld

se befalla

befallde

se befalla

befaller

se befalla

befallit

se befalla

befann

se befinna

befara

frygte for

 

færdes på

 

rejse igennem

befinna

befinde

 

være

befläcka

besudle

befordra

befordre

 

forfremme

 

fremme

befrämja

fremme

befullmäktiga

give fuldmagt

befunnit

se befinna

beföll

se befalla

begabba

gøre nar af

 

håne

begapa

glo på

 

stirre på

begav

se bege

 

se begiva

bege

begive

 

begett

se bege

 

se begiva

begick

se begå

begiva

begive

 

begjuta

overgyde

 

overhælde

begrep

se begripa

begripa

begribe

 

fatte

 

forstå

begripit

se begripa

begrunda

fundere over

 

fundere på

 

overveje

begråta

begræde

 

sørge over

begråtit

se begråta

begrät

se begråta

begynna

begynde

begynnade

se begynna

begynnat

se begynna

begynner

se begynna

begynt

se begynna

begynte

se begynna

begå

begå

begått

se begå

begåva

forære

 

give gaver

begära

bede om

 

kræve

 

ønske

behaga

behage

 

have lyst til

 

tiltale

 

ønske

behålla

beholde

 

holde

behållit

se behålla

behöll

se behålla

behöva

behøve

 

have brug for

 

trænge til

behövde

se behöva

behöver

se behöva

behövt

se behöva

beivra

gribe ind mod

 

påtale

bejaka

bekræfte

 

sige ja til

bekantgjorde

se bekantgöra

bekantgjort

se bekantgöra

bekantgöra

fremsætte

bekom

se bekomma

bekomma

angå

 

bekomme

bekommit

se bekomma

bekämpa

bekæmpe

belade

se belägga

belagt

se belägga

belamra

belemre

 

fylde op

bele

grine ad

 

le

belett

se bele

beljuga

lyve om

belog

se bele

belägga

belægge

 

besætte

 

bevise

 

dække

 

fortøje

 

pålægge

belägra

belejre

bemantla

dække over

 

tilsløre

bemästra

beherske

 

klare

bemöta

behandle

 

imødekomme

 

modtage

bena

analysere

 

udbene

 

udrede

ber

se be

bereda

bearbejde

 

tilberede

 

tilføje

 

volde

berika

berige

beräkna

beregne

 

regne med

berätta

berette

 

fortælle

berömma

rose

besanna

bekræfte

 

sande

besatt

se besitta

 

se besätta

besatte

se besätta

bese

bese

 

kontrollere

besett

se bese

besikta

besigtige

 

syne

besiktiga

besigtige

 

syne

besinna

overveje

 

tænke efter

besitta

besidde

besjunga

synge for

besjungit

se besjunga

besjöng

se besjunga

beskjuta

beskyde

beskjutit

se beskjuta

beskrev

se beskriva

beskriva

beskrive

beskrivit

se beskriva

beskåda

betragte

 

se på

beskära

beskære

 

forunde

 

give

 

skære af

 

tildele

besköt

se beskjuta

beslagta

beslaglægge

beslagtaga

beslaglægge

beslöja

maskere

 

tilsløre

bespara

skåne

 

spare

bespeja

belure

 

udspionere

bespruta

besprøjte

 

oversprøjte

 

sprøjte

besteg

se bestiga

bestiga

bestige

 

klatre

bestigit

se bestiga

bestod

se bestå

bestred

se bestrida

bestrida

benægte

 

bestride

 

passe

bestridat

se bestrida

bestridit

se bestrida

bestrukit

se bestryka

bestryka

bestryge

beströk

se bestryka

bestyra

bestyre

 

gøre

 

tage sig af

bestå

bekoste

 

bestå

 

forestå

 

give

 

klare

 

skaffe

bestått

se bestå

besuttit

se besitta

besvära

besvære

 

genere

 

plage

 

ulejlige

besvärade

se besvära

besvärat

se besvära

besvärja

anråbe

 

besværge

besåg

se bese

besätta

besætte

besöka

besøge

bet

se bita

beta

(om dyr) græsse

 

bejdse

 

sætte madding på

betala

betale

beteckna

betegne

 

indebære

 

symbolisere

betinga

betinge

 

medføre

betjäna

betjene

 

opvarte

betonggjuta

betonstøbe

betonggjutit

se betonggjuta

betonggöt

se betonggjuta

betrakta

betragte

beträda

betræde

 

gå på

 

overraske

betsa

bejdse

betsla

lægge bidsel på

 

tøjle

bett

se be

 

se bedja

betunga

tynge

betyda

betyde

betyga

bedyre

 

bevidne

 

vidne

 

vise

betygsatt

se betygsätta

betygsatte

se betygsätta

betygsätta

bedømme

 

give karakterer

 

vurdere

betäcka

(om dyr) bedække

 

beskytte

 

dække

 

parre sig med

betänka

betænke

 

tænke på

bevaka

anmelde

 

bevogte

 

overvåge

 

pleje

bevattna

overrisle

 

vande

beveka

bevæge

 

formå

 

overtale

bevista

deltage i

 

overvære

bevittna

bevidne

bevärdiga

værdige

bibehålla

beholde

 

bevare

 

bibeholde

 

vedligeholde

bibehållit

se bibehålla

bibehöll

se bibehålla

bida

afvente

 

vente

bidra

bidrage

 

hjælpe

bidraga

bidrage

 

hjælpe

bidragit

se bidra

 

se bidraga

bidrog

se bidra

 

se bidraga

bifalla

bifalde

 

give sin støtte til

bifallit

se bifalla

bifoga

vedlægge

biföll

se bifalla

bikta

skrifte

bila

hugge glat

 

køre i bil

bilade

se bilägga

bilagt

se bilägga

bilda

danne

 

skabe

 

stifte

 

udgøre

bilägga

bilægge

binda

binde

bindas

binde

 

fæste

 

indbinde

binder

se bindas

bisprang

se bispringa

bispringa

hjælpe

bisprungit

se bispringa

bistod

se bistå

bisträcka

forstrække

 

hjælpe med

bistå

bistå

bistått

se bistå

bita

bid

 

bide

bitas

bide

 

bide hinanden

biter

se bita

bitit

se bita

biträda

assistere

 

bistå

 

hjælpe

 

tilslutte sig

 

tiltræde

bjuda

byde

 

byde på

 

indbyde

 

servere

 

traktere

bjuder

se bjuda

bjudit

se bjuda

bjäbba

småskænde

bjöd

se bjuda

bladdra

sludre (da. bladre = sv. bläddra)

 

vrøvle

blanda

blande

blankoförsålde

se blankoförsälja

blankoförsålt

se blankoförsälja

blankoförsälja

sælge in blanco

blarra

vrøvle

blaska

plaske

 

sprøjte

bleka

afblege

 

blege

bleker

se bleka

blekt

se bleka

blekte

se bleka

blev

se bli

 

se bliva

bli

blive

 

forblive

 

være

blidka

berolige

 

formilde

bliga

glane

 

glo

 

stirre

blinka

blinke

blir

se bli

bliva

blive

blivit

se bli

 

se bliva

blixtra

lyne

blockera

blokere

blomma

blomstre

blomstra

blomstre

 

gå godt

 

trives

blossa

blusse

 

ryge som en skorsten

bluffa

bluffe

 

narre

 

snyde

blunda

lukke øjnene

blygas

genere sig

 

være flov

blygdes

se blygas

blygs

se blygas

blygts

se blygas

blåkoka

(om fisk) koge i eddikevand

blåna

blåne

blåneka

nægte blankt

blåsa

blæse

 

puste

blåser

se blåsa

blåst

se blåsa

blåste

se blåsa

bläddra

blade i bog

blända

blinde

 

blænde

 

forlede

 

gøre blind

blänga

glo

 

skule

 

skæve

 

stirre

blängde

se blänga

blänger

se blänga

blängt

se blänga

blänka

blinke

blänker

se blänka

blänkt

se blänka

blänkte

se blänka

blästra

sandblæse

blöda

bløde

blödde

se blöda

blöder

se blöda

blöta

fugte

 

lægge i blød

 

væde

blöter

se blöta

blött

se blöda

 

se blöta

blötte

se blöta

bo

bo

bocka

bukke

 

bøje

bodde

se bo

bogsera

bugsere

 

slæbe

boka

bestille billet

 

bestille plads

bokna

(om frugt) blive overmoden

bokstavera

bogstavere

 

stave

bolla

spille bold

 

spille bolden frem og tilbage

bolma

dampe

 

ryge stærkt

bomma

kikse

 

ramme ved siden af

 

slå bom for

bondneka

nægte blankt

bor

se bo

borde

se böra

borra

bore

 

børste

bort

se böra

bortgick

se bortgå

bortgå

bortgå

bortgått

se bortgå

bortse

bortse fra

 

ignorere

bortsett

se bortse

bortsluta

afslutte overenskomst

bortslutade

se bortsluta

bortslutit

se bortsluta

bortslöt

se bortsluta

bortsåg

se bortse

bosatt

se bosätta

bosatte

se bosätta

bosätta

bosætte

bota

afhjælpe

 

gøre rask

 

råde bod på

bott

se bo

bottna

bunde

boxa

bokse

 

slå

bragt

se bringa

bragte

se bringa

braka

brage

 

buldre

 

gå itu

branda

angive

 

melde til politiet

brann

se brinna

brast

se brista

bravera

brillere

 

prale

bre

brede

 

smøre

breda

brede

 

smøre

bredda

gøre bredere

 

udvide

bredde

se bre

 

se breda

brer

se bre

 

se breda

brett

se bre

 

se breda

bringa

bringe

 

få til

bringade

se bringa

bringat

se bringa

bringer

se bringa

brinna

brænde

brinner

se brinna

brista

briste

 

gå i stykker

 

revne

brister

se brista

bromsa

bremse

brottas

brydes

 

kæmpe

bruka

bruge

 

drive

 

dyrke

 

pleje

brunnit

se brinna

brusa

bruse

brustit

se brista

brutit

se bryta

bry

anstrenge

 

bryde

brydde

se bry

brygga

brygge

bryggde

se brygga

brygger

se brygga

bryggt

se brygga

bryna

brune

 

hvæsse

 

skærpe

bryner

se bryna

brynt

se bryna

brynte

se bryna

bryr

se bry

bryta

bryde

 

brække

bryter

se bryta

brytt

se bry

bråddes

se brås på

brådska

haste

 

jage

bråka

gøre vrøvl

 

lave spektakel

 

skændes

 

støje

brås

se brås på

brås på

ligne

 

slægte på

bråtts

se brås på

bräcka

bryde frem

 

brække

 

knække

 

overtræffe

 

riste

 

slå

bräcker

se bräcka

bräckt

se bräcka

bräckte

se bräcka

brädda

fylde til randen

brädfodra

beklæde med brædder

brädslå

beklæde med brædder

bräka

bræge

bräker

se bräka

bräkt

se bräka

bräkte

se bräka

brände

se bränna

bränna

brænde

 

svide

bränner

se bränna

bränt

se bränna

bräsera

braisere

 

stege

bröa

drysse med ras

 

vende i rasp

bröt

se bryta

bua

hysse ad

 

råbe buh

buffa

puffe

 

skubbe

buga

bukke

 

bøje

bugga

anbringe skjulte mikrofoner

 

danse jitterbug

buklanda

mavelande

bukta

bugte sig

bullra

buldre

 

støje

bulna

bule ud

 

bulne

bulta

dunke

 

hamre

bundit

se binda

 

se bindas

burit

se bära

burka

optage på bånd

busa

lave ballade

bussa

køre i bus

 

pudse hunden på en

 

transportere

buteljera

tappe på flaske

bygga

bygge

 

opføre

byggde

se bygga

bygger

se bygga

byggt

se bygga

bylta

bylte

byta

bytte

 

skifte

 

veksle

byter

se byta

bytt

se byta

bytte

se byta

båda

bebude

 

varsle

bågna

bulne ud

 

bøje sig

 

give efter

båta

gavne

 

hjælpe

 

nytte

bädda

rede op

 

rede seng

bända

binde

 

bryde op

 

brække op

 

sidde fast

bär

se bära

bära

bære

 

holde til

 

klare

bättra

forbedre

 

reparere

 

udbedre

bäva

bæve

 

ryste

 

være bange

böja

bøje

 

dreje

böjde

se böja

böjer

se böja

böjt

se böja

böka

rode

böla

brøle

 

tudbrøle

böna

bede

 

bønfalde

bönfalla

bønfalde

bönfallit

se bönfalla

bönföll

se bönfalla

bör

se böra

böra

burde

börja

begynde

 

indlede

böta

betale bøde

 

bøde

bötfälla

idømme bøde

cedera

afstå fra

 

overlade

centra

spille bolden ind mod midten

chansa

satse

 

tage chancen

chargera

overdrive

charma

charmere

charmera

charmere

checka

checke

 

kontrollere

chefa

optræde som chef

 

være chef

chocka

chokere

choka

bruge chokeren

 

choke

cirkla

cirkle

 

kredse

cykla

cykle

dagteckna

datere

dagtinga

gå på akkord

 

indgå kompromis

dallra

dirre

 

ryste

 

skælve

damma

støve

 

støve af

dammsuga

støvsuge

damp

se dimpa

dana

danne

 

forme

darra

ryste

 

skælve

datorisera

gå over til databehandling

 

indføre edb

debarkera

gå i land

 

lande

definiera

definere

deklarera

erklære

 

lave selvangivelse

 

tolddeklarere

 

udtale

dela

dele

delgav

se delge

 

se delgiva

delge

forkynde

delgett

se delge

 

se delgiva

delgiva

forkynde

delta

deltage

 

medvirke

deltaga

deltage

 

medvirke

deltagit

se delta

 

se deltaga

deltog

se delta

 

se deltaga

deppa

være deprimeret

desinfektera

desinficere

detaljgranska

undersøge i detaljer

devalvera

devaluere

dia

amme

 

die

digga

dyrke

 

kunne lide

digna

bugne

 

segne

dika

grave grøft

dikta

digte

dilla

fantasere

 

vrøvle

dimpa

dumpe

 

falde

dimper

se dimpa

diska

diskvalificere

 

vaske op

disputera

diskutere

 

forsvare sin disputats

distansera

distancere

djupfrusit

se djupfrysa

djupfrysa

dybfryse

djupfrös

se djupfrysa

djupna

blive dybere

djärvas

driste sig

 

tillade sig

 

være dristig

djävlas

drille

 

lave ballade

 

skændes

docka

koble sammen

 

sætte i dok

dofta

dufte

 

lugte godt

dog

se dö

dolde

se dölja

dolt

se dölja

domdera

lave ballade

dopa

dope

doppa

dukke

 

dyppe

dra

drage

 

 

slæbe

 

trække

drabba

ramme

 

træffe

drack

se dricka

draga

drage

 

 

trække

drager

se dra

dragit

se dra

 

se draga

dragits

se dras

drar

se dra

dras

se dras

 

trækkes

dratt

se dra

dregla

savle

drev

se driva

dricka

drikke

dricker

se dricka

drilla

eksercere

 

slå triller

 

terpe

driva

drive

driver

se driva

drivit

se driva

drog

se dra

 

se draga

droga

bedøve

 

beruse

drogs

se dras

droppa

dryppe

dropptorka

dryptørre

druckit

se dricka

drulla

kludre

drunkna

drukne

drupit

se drypa

dryfta

drøfte

drypa

dryppe

dryper

se drypa

dråsa

trimle

 

tumle

 

vælte ned

drälla

spilde

drällde

se drälla

dräller

se drälla

drällt

se drälla

drämde

se drämma

drämma

slå

 

smække

drämmer

se drämma

drämt

se drämma

dränera

dræne

dränka

drukne en

 

gennembløde

 

oversvømme

dränker

se dränka

dränkt

se dränka

dränkte

se dränka

dräpa

dræbe

dräper

se dräpa

dräpt

se dräpa

dräpte

se dräpa

dröja

lade vente på sig

 

smøle

 

tøve

 

vare

 

vente

dröjde

se dröja

dröjer

se dröja

dröjt

se dröja

drömde

se drömma

drömma

drømme

drömmer

se drömma

drömt

se drömma

dröna

dase

 

drive

dröp

se drypa

drösa

drysse ned

dua

sige du til

 

være dus med

dubba

eftersynkronisere

 

sætte dupper på

dubbelvika

bøje dobbelt

dubbla

doble

 

fordoble

ducka

dukke sig

duga

du

 

er godt nok

 

passe

 

være egnet

duger

se duga

dugga

støvregne

dugit

se duga

dugt

se duga

dumpa

dumpe affald

dumpit

se dimpa

dundra

buldre

 

dundre

durka

løbe løbsk

 

stikke af

duscha

bruse

 

tage brusebad

duska

småregne

dutta

duppe

duvna

(om plante) begynde at hænge

 

blive doven

dvaldes

se dväljas

dvalts

se dväljas

dväljas

befinde sig

 

opholde sig

dväljs

se dväljas

dyka

dykke

dyker

se dyka

dykt

se dyka

dykte

se dyka

dyrka

dyrke

dåna

besvime

 

drøne

 

dåne

dåra

bedåre

 

charmere

 

fortrylle

dåsa

dovne

 

døse

däcka

slå i gulvet

 

sætte dæk på en båd

dägga

die

 

give die

 

patte

dänga

slå

dängde

se dänga

dänger

se dänga

dängt

se dänga

döda

dræbe

 

slå ihjel

dög

se duga

dök

se dyka

dölja

gemme

 

skjule

döljer

se dölja

döma

dømme

dömde

se döma

dömer

se döma

dömt

se döma

döna

drøne

dör

se dö

dött

se dö

döva

døve

 

lindre

edera

redigere

 

udgive

efterapa

efterabe

efterbilda

imitere

 

kopiere

efterkom

se efterkomma

efterkomma

efterkomme

 

rette sig efter

efterkommit

se efterkomma

efterlämna

efterlade

eftersinna

overveje

 

tænke efter

efterskänka

eftergive

eftersträva

efterstræbe

eftersätta

forfølge

 

forsømme

efterträda

afløse

 

efterfølge

egga

ophidse

 

opmuntre

 

ægge

eka

genlyde

 

give ekko

ekipera

ekvipere

 

udstyre

eklatera

deklarere forlovelse

eklärera

belyse

 

illuminere

elda

fyre

 

tænde op

 

varme op

elektrifiera

elektrificere

elektrisera

gøre elektrisk

 

ophidse

 

oplade

embarkera

gå ombord

emotse

imødese

emotta

modtage

emottaga

modtage

ena

forene

 

samle

enas

blive enige

 

enes

enlevera

bortføre

entlediga

afskedige

envisas

fremture

 

være stædig

erbjuda

byde på

 

frembyde

 

medføre

 

tilbyde

 

udvise

 

vise

erbjudit

se erbjuda

erbjöd

se erbjuda

erfann

se erfinna

erfara

erfare

erfarit

se erfara

erfinna

finde

erfor

se erfara

erfordra

fordre

 

kræve

erfunnit

se erfinna

erhålla

erholde

 

 

modtage

 

opnå

 

udvinde

erhållit

se erhålla

erhöll

se erhålla

erinra

bemærke

 

erindre

 

huske

 

indvende

 

minde om

erkänna

anerkende

 

erkende

 

indrømme

 

tilstå

erlade

se erlägga

erlagt

se erlägga

erlägga

erlægge

ernå

opnå

ersatt

se ersätta

ersatte

se ersätta

ersätta

efterfølge

 

erstatte

 

godtgøre

ertappa

overraske

 

pågribe

erövra

erobre

 

indtage

 

vinde

etsa

ætse

exa

exe ud

exekvera

eksekvere

 

henrette

 

udføre

expediera

ekspedere

exploatera

udnytte

extraknäcka

have ekstrajob

fabricera

digte

 

fabrikere

 

finde på

fajtas

slås

falla

falde

faller

se falla

fallit

se falla

falna

(om ild) være ved at gå ud

 

falme

 

visne

famna

favne

 

omfavne

fanera

finere

fann

se finna

fanns

se finnas

far

se fara

fara

fare

 

køre

 

rejse

 

sejle

farit

se fara

fasta

faste

fastband

se fastbinda

fastbinda

fastbinde

fastbundit

se fastbinda

fasthålla

fastholde

fasthållit

se fasthålla

fasthöll

se fasthålla

fastlade

se fastlägga

fastlagt

se fastlägga

fastlåsa

binde

 

blive hængende i

 

fastlåse

 

lænke fast

fastlåst

se fastlåsa

fastlåste

se fastlåsa

fastlägga

fastlægge

fastna

komme til at hænge fast

 

sidde fast

fastslagit

se fastslå

fastslog

se fastslå

fastslå

fastslå

fastställa

bestemme

 

konstatere

 

påvise

 

stadfæste

fatta

begribe

 

fatte

 

forstå

 

gribe

 

tage

fattas

mangle

feja

feje

 

gøre ren

fejka

forfalske

 

pynte på

 

simulere

fela

fejle

 

mangle

felas

mangle

fernissa

fernisere

fes

se fisa

festa

feste

 

holde fest

fick

se få

fickparkera

parkere på meget snæver plads

fiffla

manipulere

 

snyde

fika

drikke kaffe

 

holde spisepause

fikat

se fika

fila

file

filea

filetere

fimpa

droppe

 

holde op med at ryge

 

opgive

 

skodde en cigaret

finfördela

findele

 

forstøve

finka

sætte i fængsel

finkamma

finkæmme

finna

finde

finnas

eksistere

 

findes

 

være til

finner

se finna

finns

se finnas

fira

fejre

 

feste

 

fire

 

holde fri

fisa

fise

 

prutte

fisit

se fisa

fiska

fiske

fixa

arrangere

 

fikse

 

ordne

 

skaffe

fjanta

fjante

fjädra

fjedre

 

give efter

fjälla

skalle af

 

skrabe en fisk

fjärma

fjerne

fjärta

fjerte

 

prutte

fjäska

fedte

 

sleske

fjättra

lænke

flabba

skraldgrine

flacka

flakke

fladdra

flagre

 

flakse

flaga

skalle af

flagga

flage

flagna

skalle af

flamma

brænde

 

flamme

flamsa

fjante

flanera

promenere

 

slentre

flaxa

flakse

 

tage chancen

flexa

arbejde på flextid

 

flexe

flina

grine

 

hånle

floppa

glippe

 

mislykkes

 

svipse

flottyrkoka

friturestege

flugit

se flyga

flutit

se flyta

fly

flygte

 

flyve

flydde

se fly

flyga

fare

 

flyve

 

suse

flyger

se flyga

flyr

se fly

flyta

flyde

flyter

se flyta

flytt

se fly

flytta

flytte

flåsa

pruste

 

puste

 

stønne

fläcka

plette

 

snavse til

fläka

flække

fläker

se fläka

fläkt

se fläka

fläkta

blæse let

 

vifte

fläkte

se fläka

flämta

(om ild) blafre

 

puste

 

stønne

flänga

fare rundt

 

flå af

 

jage

 

rive af

fläta

flette

flöda

flyde

 

strømme

flög

se flyga

flöjta

fløjte

flörta

flirte

flöt

se flyta

fnissa

fnise

fnittra

fnise

focka

afskedige

 

fyre

fodra

fodre

 

fore

foga

afpasse

 

sammenføje

 

tilføje

 

tilpasse

for

se fara

fordra

fordre

 

kræve

fordras

kræves

forsa

fosse

 

strømme

forsla

fragte

 

transportere

fortfara

fortsætte

fortfarit

se fortfara

fortfor

se fortfara

fortgick

se fortgå

fortgå

fortsætte

fortgått

se fortgå

fortleva

bestå

 

leve videre

fortlöpa

forløbe

 

fortløbe

 

fortsættes

 

løbe videre

fortlöpt

se fortlöpa

fortlöpte

se fortlöpa

fortsatt

se fortsätta

fortsatte

se fortsätta

fortskred

se fortskrida

fortskrida

fortsætte

fortskridit

se fortskrida

fortsätta

blive ved

 

fortsætte

fortvara

bestå

 

vedvare

fota

basere

fradga

fråde

frakta

fragte

frambar

se frambära

framburit

se frambära

frambära

frembære

framdra

fremdrage

framdraga

fremdrage

framdragit

se framdra

 

se framdraga

framdrog

se framdra

 

se framdraga

framgick

se framgå

framgå

fremgå

 

vise

framgått

se framgå

framhålla

fremholde

 

fremhæve

 

påpege

 

understrege

framhållit

se framhålla

framhärda

fremture

 

insistere

framhöll

se framhålla

framkläcka

få frem

 

komme frem med

 

udklække

framkläckt

se framkläcka

framkläckte

se framkläcka

framkom

se framkomma

framkomma

fremkomme

 

opstå

framkommit

se framkomma

framlade

se framlägga

framlagt

se framlägga

framlysa

lyse frem

 

lyse ud af

framlyst

se framlysa

framlyste

se framlysa

framlägga

fremlægge

framskred

se framskrida

framskrida

fortsætte

framskridit

se framskrida

framställa

beskrive

 

fremstille

 

fremsætte

 

skildre

frasa

knitre

 

rasle

 

syde

freda

berolige

 

frede

fresta

friste

fria

befri

 

fri

 

frikende

fridlysa

frede

 

fredlyse

fridlyst

se fridlysa

fridlyste

se fridlysa

frige

frigive

frigjorde

se frigöra

frigjort

se frigöra

frigöra

frigive

 

frigøre

frikalla

fritage

frikänna

frifinde

 

frikende

frikännde

se frikänna

frikännt

se frikänna

frilösa

løskøbe

frilöst

se frilösa

frilöste

se frilösa

frimärka

frankere

frimärkt

se frimärka

frimärkte

se frimärka

friska

friske

friskskriva

raskmelde

frodas

blomstre

 

trives

frossa

frådse

frukta

frygte

 

være bange

frusa

fosse

 

strømme

frusit

se frysa

frusta

fnyse

 

pruste

fryna

rynke på næsen

frysa

fryse

 

nedfryse

fryser

se frysa

fryst

se frysa

fryste

se frysa

frystorka

frysetørre

frångick

se frångå

frångå

afvige fra

 

opgive

 

svigte

frångått

se frångå

frånhända

berøve

 

fratage

frånlura

franarre

frånta

fratage

fråntaga

berøve

 

fratage

fråntagit

se frånta

 

se fråntaga

fråntog

se frånta

 

se fråntaga

frälsa

frelse

 

fri

 

redde

frälsade

se frälsa

frälsat

se frälsa

frälser

se frälsa

frälst

se frälsa

frälste

se frälsa

främja

fremme

fräsa

bruse

 

hvæse

 

riste

 

sprutte

 

stege

fräta

tære

 

ætse

fräter

se fräta

frätt

se fräta

frätte

se fräta

fröjda

glæde

fröjdas

glæde sig

frös

se frysa

fukta

fugte

 

væde

fullborda

fuldbyrde

fullfölja

fuldføre

 

gennemføre

fullgjorde

se fullgöra

fullgjort

se fullgöra

fullgöra

gøre

 

opfylde

 

udføre

fullständiga

fuldstændiggøre

 

komplettere

funka

fungere

 

virke

funnit

se finna

funnits

se finnas

fuska

fuske

 

snyde

fylla

fylde

 

opfylde

 

udfylde

fyllde

se fylla

fyller

se fylla

fyllt

se fylla

fynda

gøre fund

 

få lov til

 

måtte

 

skulle

 

være nødt til

fålla

sømme

fånga

fange

får

se få

fåra

fure

fått

se få

fäkta

fægte

fälla

fælde

 

kaste

 

slå ned

 

sænke

 

vælte

fällde

se fälla

fäller

se fälla

fällt

se fälla

fängsla

fængsle

färdas

færdes

 

rejse

färdigställa

gøre færdig

färga

farve

 

male

färglade

se färglägga

färglagt

se färglägga

färglägga

farve

färsera

farsere

fäst

se fästa

fästa

fæste

 

hæfte

 

sætte fast

fästade

se fästa

fästar

se fästa

fästat

se fästa

fäste

se fästa

fäster

se fästa

föda

afføde

 

avle

 

ernære

 

føde

 

skabe

födde

se föda

föder

se föda

följa

følge

följas

følges

följde

se följa

följer

se följa

följt

se följa

föll

se falla

föna

føntørre

för

se föra

föra

bære

 

flytte

 

føre

 

køre

 

lede

förakta

foragte

föranleda

foranledige

 

formå

 

forårsage

 

udvirke

föranlåta

foranledige

föranlåtit

se föranlåta

föranlät

se föranlåta

förarga

irritere

 

ærgre (da. forarge = sv. väcka anstöt)

förargas

blive irriteret

 

ærgre sig

förband

se förbinda

förbanna

forbande

förbinda

forbinde

 

forpligte

förbise

overse

förbisett

se förbise

förbisåg

se förbise

förbjuda

forbyde

förbjudit

se förbjuda

förbjöd

se förbjuda

förblanda

blande sammen

 

forveksle

förblev

se förbli

 

se förbliva

förbli

forblive

förbliva

forblive

förblivit

se förbli

 

se förbliva

förbluffa

forbløffe

förbruka

bruge

 

bruge op

 

forbruge

förbrylla

forvirre

 

gøre desorienteret

förbundit

se förbinda

förbyta

bytte

 

forbytte

 

forvandle

 

ombytte

 

ændre

förbytt

se förbyta

förbytte

se förbyta

förde

se föra

fördra

finde sig i

 

fordrage

 

foretrække

 

tåle

fördraga

finde sig i

 

fordrage

 

tåle

 

udholde

fördragit

se fördra

 

se fördraga

fördrev

se fördriva

fördriva

fordrive

fördrivit

se fördriva

fördrog

se fördra

 

se fördraga

fördröja

forhale

 

forsinke

 

opholde

 

trække ud

fördröjde

se fördröja

fördröjt

se fördröja

fördärva

fordærve

 

skade

 

ødelægge

fördölja

skjule

fördöma

fordømme

förebrå

bebrejde

förebåda

bebude

 

varsle

förebära

give som påskud

 

undskylde sig med

föredra

foredrage

 

foretrække

 

fremføre

 

fremlægge

 

fremsige

föredraga

foredrage

 

foretrække

 

fremføre

 

fremlægge

 

fremsige

föredragit

se föredra

 

se föredraga

föredrog

se föredra

 

se föredraga

förefalla

hænde

 

indtræffe

 

se ud

 

synes

 

virke

 

virke til

förefallit

se förefalla

förefinnas

eksistere

 

findes

 

forekomme

föreföll

se förefalla

föregav

se föregiva

förege

foregive

föregett

se föregiva

föregiva

foregive

föregrep

se föregripa

föregripa

foregribe

föregripit

se föregripa

föregå

foregå

 

gå forud for

förekom

se förekomma

förekomma

efterkomme

 

findes

 

forebygge

 

forekomme

 

forhindre

 

hænde

 

komme i forkøbet

 

ses

 

ske

 

virke

förekommit

se förekomma

förelegat

se föreligga

föreligga

foreligge

förelåg

se föreligga

förena

forbinde

 

forene

förenade

se förena

förenat

se förena

förent

se förena

föreskrev

se föreskriva

föreskriva

foreskrive

föreskrivit

se föreskriva

föreslagit

se föreslå

föreslog

se föreslå

föreslå

foreslå

föreslått

se föreslå

förespegla

foregøgle

 

indbilde

förestod

se förestå

förestå

forestå

förestått

se förestå

föreställa

forestille

 

præsentere

företa

foretage

företaga

foretage

företagit

se företa

 

se företaga

förete

fremvise

 

udvise

företog

se företa

 

se företaga

företräda

forudgå

 

repræsentere

 

være forgænger for

förfalla

forfalde

förfallit

se förfalla

förfara

bære sig ad

 

gå til værks

 

handle

förfaras

gå til spilde

förfarit

se förfara

förfela

forfejle

förflacka

forfladige

förflutit

se förflyta

förflyktigas

fordampe

förflyta

forløbe

 

 

passere

förflöt

se förflyta

förfoga

disponere

 

råde

förfor

se förfara

förfrusit

se förfrysa

förfrysa

forfryse

förfrös

se förfrysa

förfuska

forkludre

förfära

forfærde

förföll

se förfalla

förgick

se förgå

förgicks

se förgås

förgjorde

se förgöra

förgjort

se förgöra

förgå

forgå

 

forløbe

 

förgås

forgå

 

forgås

 

forulykke

 

gå til

 

omkomme

förgått

se förgå

förgåtts

se förgås

förgöra

destruere

förhålla

forholde

förhållit

se förhålla

förhärja

hærge

 

ødelægge

förhärska

dominere

 

være fremherskende

förhöja

forhøje

 

forøge

 

hæve

förhöjde

se förhöja

förhöjt

se förhöja

förhöll

se förhålla

förhöra

forhøre

förhörde

se förhöra

förhört

se förhöra

förinta

tilintetgøre

förklara

deklarere

 

erklære

 

forklare

förklena

forklejne

förkolna

brænde ud

 

forkulles

förkomma

blive væk

 

forsvinde

förkovra

forbedre

förkroppsliga

legemliggøre

 

personificere

förkunde

se förkunna

förkunna

forkynde

 

proklamere

förkunnat

se förkunna

förkväva

kvæle

förlade

se förlägga

förlagt

se förlägga

förlama

lamme

 

lamslå

förled

se förlida

förlida

forløbe

 

henrinde

förlidit

se förlida

förlika

forlige

 

forsone

förlikna

sammenligne

förlisa

forlise

 

gå under

 

lide skibbrud

förlist

se förlisa

förliste

se förlisa

förljuva

forsøde

förlora

blive slået

 

miste

 

tabe

förlåta

tilgive

 

undskylde

förlåtit

se förlåta

förlägga

forlægge

förlät

se förlåta

förlöjliga

gøre grin med

 

latterliggøre

förmedla

formidle

förmena

formene

 

hindre

 

mene

 

nægte

förmildra

formilde

förmultna

formuldes

förmå

formå

 

kunne

 

orke

förmäla

forene

 

formelde

 

formæle

 

fortælle

 

gifte sig

 

meddele

 

melde

 

omtale

förmälad

se förmäla

förmälade

se förmäla

förmälde

se förmäla

förmält

se förmäla

förmälte

se förmäla

förmärka

fornemme

 

mærke

förmärkt

se förmärka

förmärkte

se förmärka

förnam

se förnimma

förneka

benægte

 

fornægte

 

nægte

förnimma

fornemme

 

føle

 

mærke

 

opfatte

förnummit

se förnimma

förorda

anbefale

förorena

forurene

förorsaka

forårsage

förrann

se förrinna

förrinna

forsvinde

 

henrinde

 

rinde bort

 

stikke af

förrunnit

se förrinna

förruttna

gå i forrådnelse

 

rådne

förråa

brutalisere

 

gøre mere rå

förråda

forråde

försatt

se försätta

försatte

se försätta

förse

forsyne

 

give

 

skaffe

 

udruste

 

udstyre

försena

forsinke

 

sinke

försett

se förse

försiggick

se försiggå

försiggå

foregå

försiggått

se försiggå

försitta

forpasse

förskaffa

skaffe

förskingra

begå underslæb

förskjuta

forstøde

förskona

forskåne

förskottera

give forskud

 

udbetale i forskud

förskriva

forskrive

 

ordinere på recept

förslumma

blive til slum

 

forplumre

försluta

lukke til

 

tætte

förslutade

se försluta

förslutat

se försluta

förslöa

sløve

förslösa

sløse væk

försnilla

begå underslæb

försov

se försova

försova

forsove

försovit

se försova

förspänna

spænde for

förspännde

se förspänna

förspännt

se förspänna

förspörjas

forlyde

förstatliga

nationalisere

förstod

se förstå

förstora

forstørre

försträcka

forstrække et lem

 

forstrække med penge eller lån

försträckt

se försträcka

försträckte

se försträcka

förströ

adsprede

 

underholde